Archive for Kwiecień, 2012

Kierowca i jego goście

Przyjmuje się na ogół, że osoba siedząca za kie­rownicą jest gospodarzem, a inni jadący ? jej gośćmi. Pełniąc rolę gospodarza, kierowca troszczy się o bez­pieczeństwo i wygodę jazdy, dba o zapewnienie odpo­wiedniej temperatury w aucie, reguluje wentylację, dostosowuje szybkość pojazdu do życzeń jadących, pod warunkiem jednak, że nie będą one sprzeczne ze zna­kami na drogach […]

Kierowcy między sobą

Od czasu do czasu inni kierowcy popełniają jakieś błędy, utrudniające nam bezpieczne prowadzenie po­jazdu. Zawsze jednak staramy się zachować kultu­ralnie ? nie wychylamy się z samochodu i nie czy­nimy nietaktownych, często obraźliwych uwag. W cza­sie podróżowania zdarzają się też rozmaite przykre sytuacje ? zabraknie paliwa, silnik odmawia posłu­szeństwa, wycieka olej. Potrzebna jest pomoc, ale nie […]

Kierowcy i piesi

Ruch drogowy powoduje zetknięcie się ze sobą kie­rowców i pieszych ? dwóch światów różniących się postawami i nastawieniem, prawami i obowiązkami. Nic też dziwnego, że między nimi nie daje się za­uważyć szczególnej sympatii. Kierowcy są ?silniejsi” od pieszych, dlatego też dość często jesteśmy skłonni obarczać ich odpowiedzialnością za wszelkie przekro­czenia. Tymczasem różnie bywa. Zbliżając się […]

Kultura osobista kierującego

W 1855 r. niemiecki konstruktor Carl Benz zbudował pierwszy trójkołowy samochód z silnikiem benzyno­wym. Poruszał się on z szybkością mniej więcej 10 km na godzinę. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś miliony samochodów pędzą z dużą szybkością po wszy­stkich drogach świata, pociągając za sobą liczne ofiary w ludziach. Człowiek, pojazd i droga ? oto […]

Cel wycieczki

Celem wycieczki może być: zapoznanie się z daw­ną architekturą, np. starówką w Gdańsku, zwiedzenie Nowej Huty, poznanie metod pracy Pałacu Młodzieży w Warszawie lub Katowicach, wypoczynek czynny w lesie lub nad jeziorem. Dokładne określenie celu umożliwia dobór odpowiednich środków, racjonalne wy­korzystanie czasu, ustalenie odpowiedniej trasy. Kierownik wycieczki Niezmiernie ważny w organizowaniu wycieczki jest dobór jej […]

Rola wycieczek

Zakłady pracy ? organizując czas wolny pracow­ników ? urządzają różnego rodzaju wycieczki. Ogól­nie rzecz ujmując, dzielą się one na: poznawcze i rek­reacyjne. Wycieczki należące do pierwszej grupy umożliwiają poznanie rozmaitych regionów kraju, za­bytków historycznych, ośrodków gospodarczych, kul­turalnych i sportowych. Wycieczki rekreacyjne mają na celu wypoczynek i regenerację sił. Organizuje się je do lasu, nad jeziora, […]

Kilka innych problemów

Podczas przedstawienia nie rozmawiamy, nie robi­my żadnych uwag na temat wykonania tej czy innej roli. Dwie osoby nie mogą przeszkadzać wielu innym widzom, którzy z zainteresowaniem śledzą, co się dzieje na scenie. Uwagi swoje można przecież wy­mienić w czasie przerwy między aktami lub po wyj­ściu z teatru. Rozmowa przeprowadzona nawet szep­tem przeszkadza także artystom, bo […]

Kwadrans wcześniej

Przedstawienia rozpoczynają się najczęściej o godz. 19.00. Względy praktyczne i chęć okazania szacunku innym uczestnikom spektaklu wymagają przybycia 15 minut wcześniej. Czas ten wykorzystujemy na za­łatwienie kilku spraw: pozostawienie w szatni gar­deroby, poprawienie makijażu a następnie odnalezie­nie na planie naszych miejsc, ustalenie, z której stro­ny musimy wejść na widownię, by nie przeszkadzać osobom już siedzącym. […]

Ubiór

Przedstawienie teatralne jest wydarzeniem kultural­nym, nakłada więc pewne obowiązki na artystów i pu­bliczność. Artyści wkładają duży wysiłek, chcąc dobrze wywiązać się ze swoich ról, wytworzyć zamierzoną przez reżysera atmosferę. Publiczność powinna rów­nież mieć w tym swój udział, wyrażający się m.in. w zadbanym zewnętrznym wyglądzie. Żyjemy wprawdzie w okresie demokratyzacji sto­sunków międzyludzkich, uproszczenia rozmaitych form towarzyskich, […]

Działalność kulturalna zakładu pracy

Troszcząc się o podniesienie kulturalnego poziomu pracowników, zakłady pracy przeznaczają na ten cel pewne fundusze. Są one wykorzystywane m.in. na wspólne udanie się do teatru. Zakład pracy funduje bilety pracownikom lub pokrywa część wydatków z tym związanych. Działalność ta jest godna uwagi z różnych względów, nie wyłączając ekonomicznych Bilety teatralne są bowiem dość drogie i […]