Archive for Kwiecień, 2012

Kierowca i jego goście

Przyjmuje się na ogół, że osoba siedząca za kie­rownicą jest gospodarzem, a inni jadący ? jej gośćmi. Pełniąc rolę gospodarza, kierowca troszczy się o bez­pieczeństwo i wygodę jazdy, dba o zapewnienie odpo­wiedniej temperatury w aucie, reguluje wentylację, dostosowuje szybkość pojazdu do życzeń jadących, pod warunkiem jednak, że nie będą one sprzeczne ze zna­kami na drogach [...]

Kierowcy między sobą

Od czasu do czasu inni kierowcy popełniają jakieś błędy, utrudniające nam bezpieczne prowadzenie po­jazdu. Zawsze jednak staramy się zachować kultu­ralnie ? nie wychylamy się z samochodu i nie czy­nimy nietaktownych, często obraźliwych uwag. W cza­sie podróżowania zdarzają się też rozmaite przykre sytuacje ? zabraknie paliwa, silnik odmawia posłu­szeństwa, wycieka olej. Potrzebna jest pomoc, ale nie [...]

Kierowcy i piesi

Ruch drogowy powoduje zetknięcie się ze sobą kie­rowców i pieszych ? dwóch światów różniących się postawami i nastawieniem, prawami i obowiązkami. Nic też dziwnego, że między nimi nie daje się za­uważyć szczególnej sympatii. Kierowcy są ?silniejsi” od pieszych, dlatego też dość często jesteśmy skłonni obarczać ich odpowiedzialnością za wszelkie przekro­czenia. Tymczasem różnie bywa. Zbliżając się [...]

Kultura osobista kierującego

W 1855 r. niemiecki konstruktor Carl Benz zbudował pierwszy trójkołowy samochód z silnikiem benzyno­wym. Poruszał się on z szybkością mniej więcej 10 km na godzinę. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś miliony samochodów pędzą z dużą szybkością po wszy­stkich drogach świata, pociągając za sobą liczne ofiary w ludziach. Człowiek, pojazd i droga ? oto [...]

Na campingu

Pokaźną część naszego kraju pokrywają piękne lasy i jeziora, malownicze wzgórza i góry. W licznych uro­czych zakątkach Polski usytuowano około 300 campin­gów, na których można pod namiotami spędzić zarów­no niedzielny wypoczynek, jak i dłuższy urlop. Od­bywa się to na łonie natury, w ciszy, bez telefonów, z dala od gwaru miejskiego. Wybierając się na camping musimy [...]

Wycieczka na łono natury ? piknik

Celem pikniku, majówki, wycieczki do lasu jest re­generacja sił psychicznych i fizycznych. Urządzenie jej wymaga rozwiązania kilku spraw, spośród których ważniejsze miejsce zajmuje wybór odpowiedniego te­renu. Powinien on spełniać kilka warunków, a mia­nowicie: posiadać dostęp do wody ? rzeki, jeziora lub dużego stawu, znajdować się w pobliżu lasu i mieć dostatecznie dużą polanę, boisko lub [...]

Wycieczka do muzeum

Muzea ? w porównaniu z teatrami ? są instytucja­mi stosunkowo młodymi. Powstały one bowiem w drugiej połowie XVIII w. w wyniku procesów zacho­dzących w tym czasie w kulturze. W poprzednich wiekach wybitne dzieła sztuki ? stare druki, obrazy, tkaniny, rzeźby, wyroby ze złota i srebra ? przed­stawiając wielką wartość, stanowiły prywatną włas­ność i nie były [...]

W autokarze

Podróżowanie autokarem jest na ogół przyjemne, o ile nie zważa się na zbyt skromną ?przestrzeń ży­ciową”. Jest ona rzeczywiście mała, znacznie skrom­niejsza niż np. w wagonie. Tymczasem wszyscy chcą czuć się możliwie wygodnie. Odbywanie podróży auto­karem wymaga więc wzajemnej uprzejmości, a w szczególności zwracania większej uwagi na łokcie i nogi. Podczas wycieczki w autokarze wytwarza [...]

Uczestnicy

Na parę tygodni przed terminem wycieczki infor­mujemy członków załogi o planowanym przedsięwzię­ciu, wykorzystując do tego celu radiowęzeł, gazetkę ścienną lub afisze. Ogłoszenia zawierające wszystkie niezbędne informacje: termin, plan, miejscowość, śro­dek lokomocji i in. Wszyscy pracownicy powinni być poinformowani o planowanej wycieczce. Przyglądając się jednak bliżej tej sprawie, stwier­dzimy, że duża część zakładów pracy nie przywiązuje [...]

Plan wycieczki

Przygotowanie planu wymaga pewnej wprawy, a brak jej staje się widoczny np. w momencie, gdy oka­że się, że niedostatecznie wykorzystano czas przezna­czony na zwiedzanie, bądź też że poważnie go przeła­dowano. W pierwszym przypadku mniej doświadczeni członkowie wycieczki nie zawsze wiedzą, jak wyko­rzystać wolny czas w nieznanym środowisku, a w drugim ? czują się zmęczeni, nie [...]