Archive for Kwiecień, 2012

Cel wycieczki

Celem wycieczki może być: zapoznanie się z daw­ną architekturą, np. starówką w Gdańsku, zwiedzenie Nowej Huty, poznanie metod pracy Pałacu Młodzieży w Warszawie lub Katowicach, wypoczynek czynny w lesie lub nad jeziorem. Dokładne określenie celu umożliwia dobór odpowiednich środków, racjonalne wy­korzystanie czasu, ustalenie odpowiedniej trasy. Kierownik wycieczki Niezmiernie ważny w organizowaniu wycieczki jest dobór jej [...]

Rola wycieczek

Zakłady pracy ? organizując czas wolny pracow­ników ? urządzają różnego rodzaju wycieczki. Ogól­nie rzecz ujmując, dzielą się one na: poznawcze i rek­reacyjne. Wycieczki należące do pierwszej grupy umożliwiają poznanie rozmaitych regionów kraju, za­bytków historycznych, ośrodków gospodarczych, kul­turalnych i sportowych. Wycieczki rekreacyjne mają na celu wypoczynek i regenerację sił. Organizuje się je do lasu, nad jeziora, [...]

Kilka innych problemów

Podczas przedstawienia nie rozmawiamy, nie robi­my żadnych uwag na temat wykonania tej czy innej roli. Dwie osoby nie mogą przeszkadzać wielu innym widzom, którzy z zainteresowaniem śledzą, co się dzieje na scenie. Uwagi swoje można przecież wy­mienić w czasie przerwy między aktami lub po wyj­ściu z teatru. Rozmowa przeprowadzona nawet szep­tem przeszkadza także artystom, bo [...]

Kwadrans wcześniej

Przedstawienia rozpoczynają się najczęściej o godz. 19.00. Względy praktyczne i chęć okazania szacunku innym uczestnikom spektaklu wymagają przybycia 15 minut wcześniej. Czas ten wykorzystujemy na za­łatwienie kilku spraw: pozostawienie w szatni gar­deroby, poprawienie makijażu a następnie odnalezie­nie na planie naszych miejsc, ustalenie, z której stro­ny musimy wejść na widownię, by nie przeszkadzać osobom już siedzącym. [...]

Ubiór

Przedstawienie teatralne jest wydarzeniem kultural­nym, nakłada więc pewne obowiązki na artystów i pu­bliczność. Artyści wkładają duży wysiłek, chcąc dobrze wywiązać się ze swoich ról, wytworzyć zamierzoną przez reżysera atmosferę. Publiczność powinna rów­nież mieć w tym swój udział, wyrażający się m.in. w zadbanym zewnętrznym wyglądzie. Żyjemy wprawdzie w okresie demokratyzacji sto­sunków międzyludzkich, uproszczenia rozmaitych form towarzyskich, [...]

Działalność kulturalna zakładu pracy

Troszcząc się o podniesienie kulturalnego poziomu pracowników, zakłady pracy przeznaczają na ten cel pewne fundusze. Są one wykorzystywane m.in. na wspólne udanie się do teatru. Zakład pracy funduje bilety pracownikom lub pokrywa część wydatków z tym związanych. Działalność ta jest godna uwagi z różnych względów, nie wyłączając ekonomicznych Bilety teatralne są bowiem dość drogie i [...]

Rola teatru

Dzięki przeobrażeniom społeczno-gospodarczym roz­maite formy upowszechniania kultury, w tym również teatry, stały się bardziej dostępne dla szerokich mas. Do teatru udają się ludzie bądź to w celu godziwego spędzenia czasu, bądź też obejrzenia na scenie utworów wybitnych twórców. Teatr spełnia również poważną rolę wychowawczą, bo poszerza wiedzę, kształtuje uczucia i w konsekwencji wywołuje przeżycia, wyra­żające [...]

W kawiarni

Kawa pochodzi z Afryki. Dzięki Arabom rozpow­szechniła się, objęła swym zasięgiem cały świat, jako napój, który pobudza umysł, usuwa zmęczenie. Pierw­sze kawiarnie powstały w Mecce na początku IX w. Zbierano się tam nie tylko po to, aby rozkoszować się aromatycznym napojem, ale także aby wymienić po­glądy, wesoło spędzić czas, śpiewając i tańcząc. W dru­giej połowie [...]

Stosunki między domownikami

Duży wpływ na powodzenie spotkania towarzyskie­go wywiera kultura domu ujawniająca się między in­nymi we wzajemnych stosunkach między domownika­mi. Inicjują oni rozmowę i ? jak nakazuje obyczaj ? czuwają nad jej przebiegiem. Gospodarz np. kie­rując się tą zasadą, zaczął opowiadać jakieś zabawne wydarzenie. W pewnym jednak momencie przerwała mu gospodyni mówiąc: ?Opowiadałeś to już kilka razy”. [...]

Goście mają również obowiązki

Zaproszenie gości nakłada na gospodarzy określone obowiązki, a więc: dokładne doprowadzenie do po­rządku mieszkania, uprzejme powitanie, przygotowa­nie poczęstunku, ubranie się w bardziej uroczysty strój, inicjowanie rozmowy. Goście powinni odczuć, że są oczekiwani i mile widziani. Ale goście nie są rów­nież wolni od pewnych obowiązków. Jednym z nich jest punktualne przybycie. Niestety, dość często za­pominamy, że [...]