Archive for Kwiecień, 2012

Rola teatru

Dzięki przeobrażeniom społeczno-gospodarczym roz­maite formy upowszechniania kultury, w tym również teatry, stały się bardziej dostępne dla szerokich mas. Do teatru udają się ludzie bądź to w celu godziwego spędzenia czasu, bądź też obejrzenia na scenie utworów wybitnych twórców. Teatr spełnia również poważną rolę wychowawczą, bo poszerza wiedzę, kształtuje uczucia i w konsekwencji wywołuje przeżycia, wyra­żające […]

W kawiarni

Kawa pochodzi z Afryki. Dzięki Arabom rozpow­szechniła się, objęła swym zasięgiem cały świat, jako napój, który pobudza umysł, usuwa zmęczenie. Pierw­sze kawiarnie powstały w Mecce na początku IX w. Zbierano się tam nie tylko po to, aby rozkoszować się aromatycznym napojem, ale także aby wymienić po­glądy, wesoło spędzić czas, śpiewając i tańcząc. W dru­giej połowie […]

Stosunki między domownikami

Duży wpływ na powodzenie spotkania towarzyskie­go wywiera kultura domu ujawniająca się między in­nymi we wzajemnych stosunkach między domownika­mi. Inicjują oni rozmowę i ? jak nakazuje obyczaj ? czuwają nad jej przebiegiem. Gospodarz np. kie­rując się tą zasadą, zaczął opowiadać jakieś zabawne wydarzenie. W pewnym jednak momencie przerwała mu gospodyni mówiąc: ?Opowiadałeś to już kilka razy”. […]

Goście mają również obowiązki

Zaproszenie gości nakłada na gospodarzy określone obowiązki, a więc: dokładne doprowadzenie do po­rządku mieszkania, uprzejme powitanie, przygotowa­nie poczęstunku, ubranie się w bardziej uroczysty strój, inicjowanie rozmowy. Goście powinni odczuć, że są oczekiwani i mile widziani. Ale goście nie są rów­nież wolni od pewnych obowiązków. Jednym z nich jest punktualne przybycie. Niestety, dość często za­pominamy, że […]

Rozmowa towarzyska

W każdym spotkaniu towarzyskim rozmowa spełnia taką rolę, jaką sól w smacznie przygotowanej potra­wie. Nic też dziwnego, że gospodarze troszcząc się o poczęstunek, nie zapominają o rozmowie, którą inicju­ją i nad której przebiegiem czuwają. Z chwilą rozwi­nięcia się jej usuwają się jakby w cień, umożliwia­jąc zaproszonym gościom zajęcie dominującej pozy­cji. Jeśli jednak przebieg rozmowy prowadzi […]

Przy nakrytym stole

Mają zaszczyt prosić…. Karty zaproszeniowe wysyłamy, gdy wyprawiamy wesele lub obcho­dzimy jubileusz, ale przygotowując kolację z okazji imienin zapraszamy tych kilka par osobiście lub tele­fonicznie, co z zasady następuje 5?6 dni przed ter­minem. Zwracając się do naszych przyszłych gości, dodajemy: jaka będzie forma przyjęcia, gdzie się od­będzie, o której godzinie. Jeśli zapraszamy np. na godz. […]

Przy filiżance kawy

Poczęstunek popołudniowy przybierający formę ?kawy” odbywa się między godz. 16.00 a 18.30. Jest on z zasady skromny, ponieważ ma miejsce w czasie, kiedy apetyty zostały zaspokojone. Częstuje się więc kawą, ciastami (np. sernikiem, keksem) oraz winiakiem i likierem. W dalszej kolejności mogą się po­jawić na stole: soki, woda mineralna, owoce, słody­cze. Oprócz kawy przygotowujemy również […]

Kilka uwag o przyjęciach

Każdy naród wytworzył własne formy przyjęć, ale niektóre z nich mają szeroki zasięg, są stosowane w wielu różnych krajach. Możemy je podzielić na dwie grupy: przyjęcia odbywające się na stojąco i na sie­dząco. Do pierwszej grupy zaliczymy ? cocktaile, przy­jęcia bufetowe, lampki wina i aperitify. Do drugiej ? obiady i kolacje, obiady bufetowe, kawy i […]

A jednak ? trudno być samemu

Człowiek jest istotą społeczną i dąży do utrzymania stosunków z innymi. Ludzie bywają u siebie, bo trud­no być samemu, żyć w izolacji. Jednak nerwowy tryb życia wypełniony licznymi zajęciami, ciągły poś­piech, powodują ograniczenie kontaktów towarzyskich, uproszczenie ich w ten sposób, aby nie wymagały wielu konwenansów i jednocześnie sprawiały dużo przyjemności oraz mniej kosztowały. Dlatego obecnie […]

Co się zmieniło?

W życiu wszystko się zmienia, zmieniają się też obyczaje. Żyjemy przecież w epoce auta, telefonu, radia i telewizora. Rozwój techniki wpływa niewątpli­wie na warunki życia i wzajemne stosunki między ludźmi. Zmienia się też rola kobiety, która przestał: być tylko ?panią domu” zawsze gotową do utrzymy­wania kontaktów towarzyskich. Pracuje ona w okreś­lonym zawodzie, a po zakończeniu […]