Archive for the ‘Czas którym rozporządzamy’ Category

Której funkcji czasu wolnego należy się pierwszeństwo?

W trakcie analizy trzech przedstawionych funkcji czasu wolnego powstaje pytanie, która z nich jest naj­ważniejsza i zasługuje na preferowanie. Zdania w tej sprawie są podzielone. Jedni uważają, że regeneracja sił pracownika jest sprawą wielce ważną, bo umożli­wia podniesienie wydajności pracy. Według innych na­tomiast na pierwszy plan powinno się wysunąć aktyw­ne uczestnictwo w kulturze, przyczyniające się […]

Funkcje czasu wolnego

Czas wolny spełnia trzy funkcje: odpoczynku, zaba­wy i kształtowania osobowości. Odpoczynek. Człowiek wypoczywa w ciągu do­by, tygodnia i roku. Wypoczynek dobowy sprowadza się najczęściej do odbywania spacerów, oglądania pro­gramów telewizyjnych, czytania prasy i regeneracji sił poprzez pogrążenie się w śnie. Dwudniowe weekendy umożliwiają spędzenie czasu z rodziną, przy pracy na działce, realizowanie zaintere­sowań, hobby i […]

Praca a czas wolny

Między pracą a czasem wolnym istnieje ścisła za­leżność. Skracanie czasu pracy powoduje zwiększanie się ilości czasu wolnego, umożliwiającego organizowa­nie wypoczynku. Pracownik wypoczęty będzie ponadto sprawniej wykonywał swoje obowiązki oraz lepiej układał stosunki z kolegami w pracy, podwładnymi i przełożonymi. Czas pracy jest regulowany przepisami. Każdy pra­cownik wie, kiedy ma przybyć do pracy i kiedy może […]

Co oznacza czas wolny?

Istnieje wiele definicji określających czas wolny Przytoczmy tutaj dwie, które ? według naszej oceny ? zasługują na uwagę. Socjolog radziecki, B. Gruszyn wyróżnia czas pracy i czas poza pracą, do którego zalicza: 1) czas nie przynależny do procesu pracy, lecz bez­pośrednio z produkcją związany (przebieranie się, my­cie, pobieranie i zwrot narzędzi itp.); 2)    czas przeznaczony […]

Narodziny czasu wolnego

Wśród wielu problemów, które koncentrują dziś uwagę władz, działaczy społecznych i politycznych, naukowców i w ogóle społeczeństwa, jest czas wolny. Nie jest to wprawdzie problem nowy, występował on już w poprzednich formacjach społeczno-ekonomicznych, ale dotyczył tylko wąskiej grupy ludzi uprzywi­lejowanych. Żeby jeden mógł beztrosko odpoczywać, wielu innych musiało na niego w pocie czoła praco­wać. Nic […]