Archive for the ‘Delegacje zagraniczne’ Category

Śniadanie i obiad

Śniadanie (ang. ? lunch) jest spożywane w południe. Rozpoczyna się je nie wcześniej niż o godz. 12.30. W codziennym życiu mniej więcej w tym samym czasie jemy obiad. Oficjalny obiad natomiast odbywa się o godz. 20.00, a więc wtedy, gdy na co dzień spożywamy kolację. Gospodarz i gospodyni siedzą naprzeciwko sie­bie przy dłuższych lub krótszych […]

Kontakty z misjami dyplomatycznymi

Misje dyplomatyczne, jako organy danego państwa za granicą, zajmują się wielorakimi problemami, a w szczególności: politycznymi, gospodarczymi, naukowy­mi, kulturalnymi i konsularnymi. Nie przypadkiem od pracowników ambasad wymaga się dobrej orientacji we wszystkich ważniejszych problemach kraju, w któ­rym przebywają. Muszą oni skrupulatnie i systema­tycznie zbierać wszelkie dane charakteryzujące pań­stwo akredytacji, a zwłaszcza te, które mogą mieć […]

Konferencja prasowa

Prasa jest jednym z najpoważniejszych środków kształtujących opinię publiczną, informuje bowiem społeczeństwo o wydarzeniach dotyczących rozmaitych dziedzin życia. Nic też dziwnego, że zakłady pracy za­biegają o ułożenie dobrych kontaktów z prasą i wy­korzystują jej łamy dla propagowania swoich celów. Jedną z form tej współpracy są konferencje praso­we, organizowane w celu poinformowania opinii pub­licznej o takich […]

Zwiedzanie zakładu pracy

Delegacje zagraniczne są często zainteresowane ja­kimś zakładem pracy, jego wyposażeniem, procesami technologicznymi, produkcją, organizacją lub proble­mami socjalnymi. Przygotowanie tego rodzaju wizyty wymaga dokładnego ustalenia: celu, terminu, godziny przybycia gości, liczby osób towarzyszących i ich fun­kcji. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dyrektor zleca przygotowanie programu, ustala plan zwiedzania zakładu, wyznacza współpracowników, którzy będą uczestniczyć w czasie podejmowania […]

Wizyty

Przewodniczący delegacji składa wizyty osobistościom oficjalnym, np.: wojewodom, wiceministrom, minis­trom, wicepremierom, co oczywiście uzależnione jest od rangi delegacji i jej zadań. Przewodniczącemu może towarzyszyć radca kulturalny lub handlowy, a w nie­których przypadkach ? ambasador. Pozostali członko­wie delegacji często w tego rodzaju oficjalnych kon­taktach nie biorą udziału. W czasie wizyty obecny jest gospodarz, który delegację przyjmuje, […]

Podpisywanie porozumień

Podpisywanie porozumień ma charakter uroczysty i odbywa się z zasady w pomieszczeniu, które nie było wykorzystywane podczas rozmów. Jeśli jednak dyspo­nujemy tylko jednym lokalem, podpisywanie umowy powinno odbywać się przy specjalnie do tego przy­gotowanym stole, który ustawiamy w odległości około 2 metrów od ściany, by w ten sposób umożliwić oso­bom asystującym swobodne wykonywanie swoich prac. […]

Sporządzanie porozumień

Przy sporządzaniu umów bilateralnych obowiązuje zasada alternatu, polegająca na wymienianiu na prze­mian obu kontrpartnerów. I tak w egzemplarzu prze­znaczonym dla jednej ze stron wszelkie o niej wzmian­ki umieszcza się na pierwszym miejscu, a wzmianki dotyczące drugiej strony ? na drugim. Dotyczy to na przykład nazw umawiających się stron, instytucji, naz­wisk. Natomiast w egzemplarzu dla drugiej […]

Negocjacje

Po zajęciu miejsc ? zgodnie z panującymi obycza­jami ? zabiera głos przewodniczący delegacji pełnią­cej honory gospodarza. Wita on przewodniczącego i członków delegacji przybyłej na rokowania, następnie przedstawia członków swojej delegacji, wymieniając ich nazwiska oraz tytuły służbowe. Z kolei przewodni­czący delegacji goszczonej przedstawia swoich współ­pracowników. W dalszej kolejności ponownie zabiera głos przewodniczący delegacji-gospodarza, zgłasza pro­pozycje dotyczące […]

Przygotowanie programu

Przystępując do prac związanych z przyjęciem obcej delegacji, przygotowujemy przede wszystkim program, który zależy od: celu wizyty, zainteresowań gości, da­ty przyjazdu i odjazdu (godzina, środek lokomocji) oraz liczby uczestników. Podczas opracowania programu uwzględniamy: ?    przeprowadzanie rozmów; ?    podpisywanie umów; ?    zwiedzenie zakładu pracy; ?    wizyty u osobistości oficjalnych; ?    spotkania o charakterze towarzyskim; ?- zwiedzenie […]

Kilka uwag wstępnych

Przemiany społeczno-gospodarcze, rozwój nauki, tech­niki i środków komunikacji oraz podział pracy i roz­kwit handlu międzynarodowego ? oto czynniki, które w znacznym stopniu zwiększyły wzajemną zależność państw, zrodziły potrzebę współpracy i współdziałania. W ramach licznych kontaktów, które przybierają roz­maite formy, wysyła się za granicę i przyjmuje u siebie delegacje obcych państw. Różnią się one mię­dzy sobą. […]