Archive for the ‘Konflikty w pracy’ Category

Zapobieganie konfliktom

Zewnętrzne przejawy konfliktów są różnorodne, za­leżą od psychicznych cech człowieka i jego kultury osobistej. Jedni pod wpływem emocjonalnego napięcia podnoszą głos, używają niecenzuralnych słów, inni ? zachowują pozorny spokój, szukając środków do osiąg­nięcia zamierzonych celów, a jeszcze inni ? wpadają w przygnębienie. Odporne jednostki, o rozwiniętej własnej godności osobistej, szukają pomocy wśród ko­legów, starają się […]

Konflikty między zespołami roboczymi

Trzecią ze wspomnianych grup konfliktów dotyczy zadrażnień między poszczególnymi zespołami roboczy­mi. Występują one między pracownikami zajmującymi się produkcją a pracownikami administracyjnymi, dy­rekcją a pracownikami niektórych oddziałów czy wy­działów itp. U podłoża tych konfliktów leży wadliwy rozdział zajęć, źle ustawiona siatka płac, niedocenianie znaczenia niektórych działów pracy. I tak np. zbliża się koniec kwartału, występuje zagrożenie […]

Konflikty między jednostką a zespołem

Drugą grupę sporów stanowią konflikty między jed­nostką a zespołem. Dla ilustracji posłużmy się przy­kładem zaczerpniętym z ?Perspektyw” z 12 grudnia 1980 r. Wybuchł ostry konflikt między dyrektorem technicznym a załogą. Jeden z pracowników stwierdził: ?On się nigdy nie odkłaniał, przez dwa lata nie słysza­łem z jego ust słów ?dzień dobry”?. Inny dodał: ?Nigdy nie przystanął, […]

Konflikty indywidualne

Do pierwszej zaliczymy konflikty powstające między poszczególnymi członkami załogi, przełożonym a pod­władnym lub pracownikiem a petentem. Mają one rozmaity stopień intensywności. Zilustrujmy to na przykładach. Dwaj pracownicy o wysokich kwalifikacjach współ­pracowali ze sobą bardzo zgodnie. W pewnym jednak momencie stosunki zaczęły się psuć, co uzewnętrzniło się we wzajemnym kwestionowaniu właściwego stosun­ku do pracy, solidności w […]

Przyczyny konfliktów

We współczesnej cywilizacji życie człowieka upływa wśród ciągłych kontaktów z innymi ludźmi. Są one często przyjemne, nacechowane uprzejmością, życzli­wością, chęcią okazania pomocy, wsparcia, dobrą radą. Bywa jednak wręcz odwrotnie. Kontakty międzyludz­kie odbywają się w atmosferze napięć, zgrzytów, nie­porozumień; zatruwają codzienność, budzą apatię, osła­biają siły, czyniąc życie uciążliwym. ?Piekłem człowie­ka są inni ludzie” napisał w sposób […]