Archive for the ‘Korespondencja urzędowa i prywatna’ Category

I jeszcze kilka problemów

Ludzie na ogół czekają na listy, które przecież przy­noszą odpowiedź na interesujące ich pytania, informu­ją o realizacji planów, stanie zdrowia przyjaciół itp. Na otrzymany list trzeba więc odpowiedzieć, ale z tym już jest nieco gorzej. Często, mówimy, że jesteśmy za­jęci, nie wiemy co napisać, nie lubimy korespondować w ogóle. Odwlekamy więc udzielenie odpowiedzi, dług pozostaje, […]

Karta pocztowa

Na temat karty pocztowej nie można wiele napi­sać, bo wykorzystanie jej ma ograniczony zasięg. Kar­ta służy do przekazania krótkich informacji w kon­taktach między ludźmi znajdującymi się w bliskich stosunkach. Nie porusza się w niej spraw intymnych, zamierzeń, zobowiązań finansowych, bo każdy może ją przeczytać. Niestety, ludzie są ciekawi, nie wyłącza­jąc oczywiście doręczycieli i domowników. Widokówki […]

Adresowanie i kopertowanie

W ścisłym związku z nagłówkiem pozostaje adres, zapewniający sprawne doręczenie listu. Nagłówek wskazuje stopień zażyłości między autorem listu a adresatem, wzajemny ich stosunek, podczas gdy adres podkreśla stanowisko adresata, jego rangę zawodową i społeczną. I tak np. nagłówek (a) i adres (b) będą mieć następującą formę: a)   Drogi Panie Dyrektorze b)   Pan dr Józef Jankowski […]

Układ listu

List piszemy na gładkim papierze po jednej i drugiej stronie. Jeśli używamy papieru podwójnego, wykorzy­stujemy stronę 1 i 3, albo też ? w miarę potrzeby ? 1, 2, 3 i 4. List zaczynamy na wysokości 3/4 arkusza i zachowujemy margines po obu stronach, przy czym margines lewy jest szerszy od prawego. Miejsce i da­tę wysłania […]

Nagłówek i zakończenie listu

Każdy list zaczyna się nagłówkiem, stanowiącym jego część składową. W zależności od wzajemnych stosunków między piszącym a adresatem przybiera on różne formy ? od bardzo oficjalnych aż do zupełnie prywatnych. Możemy więc napisać: ?Szanowny Panie Profesorze”, ?Panie Doktorze”, ?Drogi Kolego”, ?Ko­chany Stryju”, ?Miła Jadziu”. W nagłówkach używa się tytułów zawodowych, np.: dyrektor, naczelnik, redaktor, oraz […]

Listy półoficjalne i prywatne

Najczęściej poprzez listy półoficjalne i prywatne składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, po­dziękowanie za okazaną życzliwość itp. Poza sprawami o charakterze osobistym, mogą one też być wykorzy­stywane w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej. W prowadzeniu korespondencji półoficjalnej używamy blankietu osobistego, a prywatnej ? gładkiego papieru formatu listowego. List powinien być spokojny w tonie i […]

Pisma urzędowe

Wielostronna działalność człowieka wymaga posłu­giwania się rozmaitymi formami słowa pisanego. Jed­ną z nich są pisma urzędowe. Posługiwanie się nimi umożliwia załatwienie wielu spraw wynikających ze stosunków między urzędem a obywatelem. Pisma u- rzędowe redagowane są w formie bezosobowej, cha­rakteryzują się jasnością, rzeczowością i użyciem spe­cjalnej terminologii. Dość często są one pisane według określonych szablonów, co […]

Wszystko się zmienia

Z chwilą wynalezienia pisma człowiek zaczął posłu­giwać się listami, używając do tego celu kamieni, wo­sku, drewna, papirusu, pergaminu i wreszcie papieru. Następowały też ciągłe zmiany w sposobie ich pisania. W starożytności używano rylca, w czasach późniejszych posługiwano się już gęsim piórem, następnie: ołów­kiem, obsadką i długopisem, który w ostatnich latach zrobił zawrotną karierę. Czasy najnowsze […]