Archive for the ‘Państwo-urząd-obywatel’ Category

Kilka uwag o petentach

Nie szczędziliśmy krytycznych uwag dotyczących pracy urzędników. Stosunki jednak między urzędnika­mi i petentami zależą również od postawy tych ostat­nich. Petenci także często nie są bez winy. Niekiedy zgłaszają się do urzędu w czasie przeznaczonym na prace wewnętrzne, powtarzają pytania, na które już otrzymali odpowiedź, zbierają kilka razy te same in­formacje i ? co gorsze ? […]

Urzędnicy między sobą a petenci

W wyniku dłuższej wspólnej pracy wytwarzają się bardziej bezpośrednie stosunki między urzędnikami. Jednak zażyłość ta nie jest na pokaz, nie jest prze­znaczona dla interesantów, którzy przychodząc do- urzędu w celu załatwienia nieraz ważnych spraw, chcą mieć do czynienia z osobami zachowującymi powścią­gliwości i powagę. Prywatne stosunki, wyrażające się w bezpośrednich formach postępowania, muszą ustą­pić miejsca […]

Urzędnik a petent

W kontaktach międzyludzkich występują dwa ro­dzaje stosunków: formalne (rzeczowe) i nieformalne- (osobowe). Pierwsze powstają na podstawie obowią­zujących przepisów i wzorów postępowania przyję­tych dla poszczególnych funkcji. Tytułem przykładu możemy wymienić stosunki występujące między prze­łożonym i podwładnym, urzędnikiem i petentem. Dru­gie zaś kształtują się w stosunkach prywatnych i pod­stawą ich są wspólne zainteresowania, życzliwość, wza­jemna sympatia. Stosunki […]

Dokładna informacja ? wyraz szacunku dla petenta

Przekraczając próg urzędu, kierujemy swoje kroki w kierunku tablicy informacyjnej. Powinniśmy się z niej dowiedzieć, jaka jednostka organizacyjna zaj­muje się interesującymi nas sprawami. Czasami korzy­stamy z pracy informatora, który zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na nasze pytania w sposób uprzej­my, rzeczowy, zwięzły. Nie zawsze jednak tak bywa; zdobycie niezbędnej informacji przychodzi niekiedy z trudem. Wydawałoby się, […]

Estetyka urzędu i otoczenia

Już od dawna wysuwany jest postulat estetyki życia codziennego. Obejmuje on nie tylko problem pomiesz­czenia, mebli, dekoracji ścian. Hasło to ma znacznie szerszy wymiar, bo dotyczy również budynków, hal fabrycznych, narzędzi i wytwarzanych przedmiotów, a nawet korespondencji. Już na podstawie zewnętrz­nego wyglądu budynku ? holu i korytarzy ? moż­na dużo powiedzieć o ludziach, którzy są […]

Urzędnik ? przedłużone ramię władzy państwowej

Państwo, będąc organizacją polityczną, obejmują­cą zakresem swego działania ogół społeczeństwa za­mieszkującego określone terytorium, podejmuje wie­lostronną działalność, dążąc m.in. do podniesienia na wyższy poziom gospodarki i kultury kraju oraz za­pewnienia bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju obywateli. Wymaga to utrzymania różnego rodzaju in­stytucji: gospodarczych, kulturalnych, usługowych i administracyjnych, które zaspokajają potrzeby społe­czeństwa. W instytucjach tych zatrudnieni są ludzie […]