Archive for the ‘Pod wspólnym dachem’ Category

Przy wspólnym stole

?W istocie wygląd stołówki ? pisze C. Northcote Parkinson ? ujawnia więcej niż wygląd biura. Tak: jak dla pośpiesznego sądu o domu prywatnym wystar­czy nam obejrzeć WC…( tak większą instytucję może­my ocenić na podstawie wyglądu jej stołówki”. Uwa­ga ta dotyczy w pełni stołówki ? jadalni w domu wczasowym. Staranny jej wygląd mówi dużo o całym, […]

Przezwyciężanie nieporozumień

Mieszkańcy starają się na ogół być wyrozumiali i to­lerancyjni, troszczą się o utrzymanie dobrych, sąsiedz­kich stosunków, ale cierpliwość ma swoje granice. W przypadkach drastycznych próbują reagować. W jaki sposób zwrócić uwagę sąsiadowi, że jego styl życia narusza spokój innych? Istnieją właściwie dwa sposo­by. Zwrócić się o pomoc do samorządu mieszkańców, administracji albo też przeprowadzić z […]

Gospodarz domu i współmieszkańcy

Gospodarz domu jest przedstawicielem administracji, pilnuje czystości i porządku. Pracuje więc na rzecz mieszkańców. Z tej racji należą mu się szacunek i życzliwość. Często jednak stosunki między gospoda­rzem a mieszkańcami nie układają się najlepiej ? obie strony zgłaszają wzajemne pretensje. Celem bliż­szego jednak wyjaśnienia sprawy musimy odpowie­dzieć na pytanie: Na czym polega utrzymanie porząd­ku? Czy […]

W windzie

Z windy korzysta się kilka razy dziennie, jest więc ona miejscem, gdzie najczęściej spotykają się sąsiedzi mieszkający na jednej klatce schodowej. Ten krótki kontakt umożliwia wymianę kilku zdań chociażby na temat pogody. Życie nasze przebiega w ciągłym pośpiechu, nie­mniej zachowanie się powinno się odznaczać spokojem. Nie dajemy dobrego świadectwa o sobie, jeśli dener­wujemy się, że […]

Na klatce schodowej

Mieszkanie ? jak już o tym wspominaliśmy ? jest ośrodkiem życia osobistego i rodzinnego, a klatka scho­dowa ? miejscem ?styku towarzyskiego”. Tu spoty­kają się w odpowiednich chwilach współmieszkańcy i mają sposobność okazać sobie uprzejmość. Najprost­szym jej wyrazem jest ukłon. Mieszkańców z tej samej klatki schodowej pozdra­wiamy, jeśli nawet znamy ich tylko z widzenia. Pierw­szy pozdrawia […]

Wierny towarzysz ? pies

?Chcemy mianowicie porównać miłość macierzyńską z przywiązaniem psa do człowieka, do tego poszcze­gólnego człowieka, którego on miłuje swym bezwzględ­nym, wyróżniającym przywiązaniem. Bywa to wier­ność nie mająca granic trwałości i oddania” ? pisał Tadeusz Kotarbiński. Piękne to i prawdziwe słowa. Pies okazuje wielkie przywiązanie, wita nas serdecz­nie, gdy wracamy z pracy, szybko darowuje wyrządzo­ne mu krzywdy. […]

Sąsiedzi

Pod wspólnym dachem domów miejskich przeby­wają setki ludzi. Mieszkają oni wprawdzie w ?swoich czterech ścianach”, ale mają sąsiadów pod sobą, nad sobą i obok, sąsiadów, którzy różnią się wiekiem i wykształceniem, zawodem i zainteresowaniami, oby­czajami i stylem życia. Za każdym progiem znajduje się więc inny świat… Staje się to niekiedy źródłem nieporozumień, utrudniających zgodne współżycie. […]

Własne mieszkanie

Mieszkanie ? ośrodek życia osobistego i rodzinnego ? zapewnia bezpieczeństwo, spokój i ciszę w codzien­nym życiu oraz umożliwia utrzymanie higieny i przy­gotowanie posiłków. W swej aktywności zawodowej ? jak już zaznaczaliśmy ? pełnimy rozmaite role spo­łeczno-zawodowe: księgowego, lekarza, nauczyciela, trenera itp. Wymaga to przestrzegania określonych sposobów zachowania się. Tymczasem we własnym mieszkaniu jesteśmy po prostu […]