Archive for the ‘Pokonywanie postaw nie sprzyjających’ Category

Obdarzać miłością cielesną

Im więcej z siebie da­jemy, tym wyżej skłonni jesteśmy się cenić. Zasada ta w równym stopniu dotyczy ciała człowieka, jak i pozosta­łej jego reszty. Większą część tego, czego ludzie dowiadują się od nas o sobie, przekazujemy im przez kontakt fizycz­ny. Już pierwsze ślady autopercepcji u niemowlęcia pow­stają – częściowo przynajmniej – na podstawie tego, jak […]

Pielęgnować zmysły

Powinniśmy tu przyjąć posta­wę pośrednią między hedonizmem, który stoi na gruncie folgowania wszelkim cielesnym odruchom, i ascezą, która głosi, że poprzez umartwianie ciała wznosimy się na wyż­szy poziom rozwoju. Ciało jest częścią mnie, a jego przy­rodzone niedoskonałości są niczym w porównaniu z dob­rem, którego możemy również za jego pośrednictwem doświadczać. Pożytki te w wielkiej mierze […]

Unikać niepotrzebnych porównań

Trudności z prawidłowym obrazem ciała biorą się przynajmniej po części z porównań. Nieustannie zestawiamy się przecież z ludźmi podziwianymi lub odwrotnie – krytykowanymi. Przytoczę tu myśl pewnej pani: ?Z chwilą gdy na wadze stuknie ponad osiemdziesiąt kilogramów, miodem na serce zaczyna być widok kobiety jeszcze grubszej”. Ten nawyk ?przymierzania się” do innych jest rzeczą wysoce […]

Integralność ciała i ducha

Każdy człowiek przejawia silną skłonność do identy­fikowania się z własnym ciałem. W świetnej, choć mało znanej książce True Resurrection (Prawdziwe zmartwych­wstanie) H. A. Williams dowodzi potrzeby przezwycięże­nia dualizmu ciała i ducha. Znaczenie zmartwychwstania polega dla niego m.in. na tym, że w owym momencie ?duch i nowe ciało przestają walczyć z sobą o pierwszeń­stwo, lecz zaczynają […]

Nieporozumienia wokół ludzkiego ciała

W poglądach na temat ludzkiego ciała mamy do czy­nienia z ogromnym pomieszaniem pojęć. Dezorientacja w tej sprawie, właściwa większości ludzi dorosłych, ozna­cza równocześnie błędną ocenę samych siebie. Wyraźny zamęt widać przede wszystkim w tym, co dotyczy wyglą­du naszej cielesnej powłoki. W roku 1985 czasopismo ?Psychology Today” przeprowadziło szeroki, obejmujący 30 tysięcy osób sondaż poglądów związanych […]