Archive for the ‘Przełożony i podwładny’ Category

Stosunki osobiste

Kontakty służbowe odbywające się na terenie za­kładu są niekiedy ? jak już zaznaczyliśmy ? konty­nuowane w życiu prywatnym, przybierając formę spotkań towarzyskich. Przełożeni są chętnie zaprasza­ni do domów prywatnych na różnego rodzaju uroczy­stości odbywające się z okazji imienin, awansów, ukoń­czenia studiów, otrzymania mieszkania. Z tego punktu widzenia możemy przełożonych podzielić na dwie gru­py. Do pierwszej […]

Przełożony a czas wolny podwładnego

Przełożony planuje i organizuje pracę, dokonuje podziału zadań, kontroluje pracę, dba o dyscyplinę, po­rządek. Nie zapomina również o higienie i bezpieczeń­stwie pracy. Nie powinien jednak koncentrować swej uwagi jedynie na wykonywaniu obowiązków służbo­wych, chociaż jest to problem pierwszej rangi. Żyjemy w okresie wielkiego uprzemysłowienia, po­wstawania dużych skupisk miejskich. W nowych wa­runkach praca staje się coraz […]

Nagrody i kary

Przełożony dąży do pozyskania załogi, bo od układu wzajemnych stosunków zależą w dużym stopniu efekty pracy, ale podwładni również są zainteresowani ułoże­niem dobrych kontaktów z przełożonym, który prze­cież kształtuje opinię, przydziela pracę, nagradza, awansuje. Obie strony chcą, by wzajemne relacje ukła­dały się możliwie dobrze, chociaż różnie z tym bywa. Podwładny na ogół wykazuje szacunek dla […]

Przełożony a doskonalenie kwalifikacji podwładnych

Poważne zmiany dokonywujące się w naszym życiu wymagają systematycznego uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Nie obywa się to bez udziału kadry kie­rowniczej, która i w tej dziedzinie oddziaływuje na pracowników przede wszystkim własnym przykładem, zaangażowaniem, postawą. Oddajmy głos profesorowi S. Kowalewskiemu, który pisał: ?Jakże często słyszy się ze strony kierowników narzekania na słaby per­sonel. A przecież to, […]

Wychowawcza rola kadry kierowniczej

Zadaniem każdego zakładu pracy jest wychowywa­nie członków załogi. Spoczywa ono na organizacji par­tyjnej i młodzieżowej, związkach zawodowych oraz ? co wymaga szczególnego podkreślenia ? na kadrze kierowniczej, na wszystkich przełożonych, rozpoczyna­jąc od dyrektora a kończąc ? jeśli idzie o przedsię­biorstwa produkcyjne ? na mistrzu i brygadziście. Dyrektor jest oczywiście głównym wychowawcą i od jego postawy, […]

Postawy

Dyrektor i jego najbliżsi współpracownicy starają się poznać swoich podwładnych, ich zainteresowania, aspiracje, kłopoty jakie mają oni sami lub członkowie ich rodziny. Różnie jednak z tym bywa. I tak np. pra­cownik wrócił do pracy po dłuższej nieobecności spo­wodowanej chorobą. Został wezwany do dyrektora, który oświadczył: ?Proszę udać się do miejscowości X, sprawdzić zaawansowanie robót. O […]

Prawo obowiązujące wszystkich

Przełożony nie może ani na chwilę zapomnieć, że je­go władza jest ograniczona przepisami, normami mo­ralnymi i obowiązującymi obyczajami. Każde przekro­czenie kompetencji pociąga za sobą sankcje ? upom­nienie, naganę, karę pieniężną, krytykę, ośmieszenie. Ilustruje to dość zabawny przykład. Jedno z przed­siębiorstw przemysłowych przygotowywało się do ju­bileuszu. Program uroczystości przewidywał m.in. za­bawę taneczną. Ponieważ organizatorzy nie posiadali […]

Rozmowy

Rozmowy w pracy odbywają się bądź z inicjatywy przełożonego, bądź też współpracowników. Jeśli rozmo­wa trwa przez kilka minut i dłużej, uprzejmy przeło­żony w pierwszym rzędzie zaproponuje, by pracownik usiadł i dopiero wówczas zacznie przedstawiać intere­sujące go problemy lub zapyta: ?Czym mogę służyć?” Podczas wydawania poleceń przełożony rozmawia krótko, ale zawsze uprzejmie; uwzględnia indywidu­alność pracownika; liczy […]

Kontakty na co dzień

Przełożony i podwładny są ze sobą ściśle powiązani, stanowią dwie strony jednej całości. J. Szczepański zauważa, że ?jedna strona podejmuje decyzje o pew­nym stanie rzeczy, a druga je realizuje w sposób zgod­ny z decyzją i pod kontrolą decydującego”. Sprawu­jąc władzę nad podwładnymi i odpowiadając za cały zakład lub tylko powierzony odcinek, przełożony pla­nuje pracę, organizuje, […]

Autorytet moralny i urzędowy

W hierarchii służbowej szczególnie ważna i odpo­wiedzialna rola przypada kadrze kierowniczej, od któ­rej wymaga się wysokich kwalifikacji zawodowych i politycznych, doświadczenia oraz zdolności organiza­cyjnych. Ale nie tylko, gdyż kierowanie nowoczesnym zakładem lub tylko jego częścią związane jest w du­żym stopniu z umiejętnością współpracy z ludźmi. Dla­tego też kwalifikacje kadry kierowniczej nie mogą się ograniczać do […]