Archive for the ‘Przełożony i podwładny’ Category

Drogi awansu

Zakład pracy jest zorganizowany hierarchicznie. Po­szczególnymi działami kierują dyrektorzy, naczelnicy czy brygadziści, którzy ? w porównaniu z podporząd­kowanymi im pracownikami ? ponoszą większą odpo­wiedzialność, ale też korzystają z szerszych uprawnień. One to właśnie powodują, że bardzo wielu ludzi usi­łuje zająć coraz wyższe stanowisko, zapewniające większe dochody, wpływy i znaczenie. Do osiągnięcia tego nęcącego celu prowadzą […]

Zakład pracy

Funkcje zakładu pracy. Mamy różne za­kłady pracy. Jedne ? zgodnie ze społecznym podzia­łem pracy ? zajmują się produkcją, inne usługami, wymianą handlową, turystyczną, a jeszcze inne admi­nistracją czy wychowaniem. Zakład pracy zaspokaja potrzeby narodu ? ekonomiczne, społeczne, kulturalne ? i, co wymaga podkreślenia, wychowuje człowieka, który przecież rozwija się i zmienia nie tylko w okre­sie […]