Archive for the ‘Rola słowa mówionego’ Category

Tytułowanie ? uprzejmość czy formalność?

Każdy człowiek jest inny ? różni się wyglądem zewnętrznym, charakterem, wiedzą, umiejętnościami. Każdy człowiek posiada własne nazwisko, które towa­rzyszy mu przez całe życie i podkreśla jego indywidu­alność. Każdy człowiek jest zdania, że jego nazwisko gdyby znajdowało się w słowniku, musiałoby zająć jakieś wyróżniające miejsce albo zostać oznaczone roz­strzelonym drukiem. Dlatego też we wzajemnych sto­sunkach używamy […]

Rozmowa ? to najlepszy środek okazania uprzejmości

Uprzejmość w rozmowie wyraża się w okazywaniu zainteresowania wypowiedziami innych, w ciepłym ła­godnym tonie i umiejętność słuchania. Ale nie tylko. Wyraża się ona również w równym traktowaniu wszy­stkich obecnych, niezależnie od zajmowanego stanowi­ska. Mówimy zwracając się do wszystkich słuchają­cych, a nie do jednej wybranej osoby. Dyrektor wy­jaśniając jakiś problem zwraca się tylko do naczelni­ka, chociaż […]

Umiejętność słuchania

W kontaktach z innymi ludźmi nie możemy tylko mówić. Pamiętając o arabskim przysłowiu: ?Mamy tylko jedne usta i dwoje uszu”, musimy również słu­chać, bo nasi rozmówcy chcą także wypowiedzieć swo­je poglądy, podzielić się przeżyciami, ustosunkować się do wypowiedzi innych. Umieć słuchać ? to ważna u- miejętność, której trzeba się nauczyć. Co w praktyce oznacza ?umieć […]

Treść i forma

O rozmowie decyduje przede wszystkim treść, to co się mówi, ale nie bez znaczenia jest również sposób jej prowadzenia. Oceniając rozmowę, bierzemy pod uwagę te dwa kryteria. Podczas rozmowy staramy się mówić wyraźnie, dokładnie, akcentować poszczególne sylaby i słowa w zdaniach, robić przerwy. Nie mówi­my zbyt głośno ani zbyt cicho, gdyż monotonny głos osłabia zainteresowanie […]

Kontakt wzrokowy i słuchowy

W czasie prowadzenia rozmowy działają na nas wrażenia słuchowe i wzrokowe ? człowieka mówią­cego nie tylko słyszymy, ale i widzimy. Dlatego też nie jest sprawą obojętną jego ubiór, uczesanie, mimi­ka, gestykulacja, postawa. Wygląd zewnętrzny czło­wieka bowiem ułatwia bądź też utrudnia prowadzenie rozmowy. Ważnym czynnikiem prowadzenia rozmowy jest rów­nież kontakt, więź rozmawiających ze sobą partnerów. Kontakt […]

Mowa ? wspaniały dar natury

Gdziekolwiek ludzie się spotykają, posługują się mo­wą, wspaniałym darem natury, wyróżniającym czło­wieka spośród wszystkich żywych tworów przyrody. Z pomocą mowy kształtujemy nasze życie intelektu­alne, podnosimy na wyższy poziom kulturę i upo­wszechniamy ją, formujemy stosunki z innymi ludź­mi; z pomocą mowy wyrażamy naszą wolę, pragnie­nia, uczucia. Siła mowy bywa jednak wykorzystywana rozmaicie ? może ona budzić […]