Archive for the ‘Takt i nietakt w stosunkach międzyludzkich’ Category

Kilka wniosków

Takt ? to jedna z ważniejszych cech człowieka. Umożliwia ona bowiem ułożenie stosunków z ludźmi bez tarć, niesnasek, zatargów, ranienia uczuć innych. Człowiek taktowny potrafi znaleźć się w każdej sytua­cji; wyczuje, kiedy odejść w porę, zmienić temat rozmowy, jak Reagować, co przemilczeć a co powiedzieć lub czego nie dostrzec. Takt w poważnym stopniu de­cyduje o […]

Czy taktu można się nauczyć?

Dość powszechne jest mniemanie, że takt jest darem natury, że wrodzone cechy człowieka ? jego wrażli­wość uczuciowa, sposób reakcji na zjawiska świata o- taczającego ? mają poważny wpływ na zachowanie się. Jest w tym dużo prawdy. Niemniej drogą pracy nad sobą i samokontroli własnego postępowania moż­na dużo osiągnąć. Taktownego zachowania się uczymy się podczas ob­cowania […]

Człowiek taktowny nie przeszkadza w pracy

Różne są kryteria oceny człowieka. W jednych przy­padkach za podstawę bierze się posiadane tytuły nau­kowe, w innych ? zajmowane stanowisko i miejsce w hierarchii społecznej. W warunkach ustroju socjali­stycznego podstawowym jednak kryterium powinien być ? chociaż nie zawsze jeszcze jest ? stosunek do pracy, jej jakości, wyników osiąganych w rozmaitych zawodach i na różnych stanowiskach. […]

Człowiek taktowny nie okazuje, że zauważył wady, błędy i potknięcia

W naszych kontaktach służbowych i prywatnych spotykamy ludzi różniących się wyglądem zewnętrz­nym, charakterem, kulturą osobistą, umiejętnością wy­rażania swych myśli. Jedni potrafią pięknie, płynnie mówić, podczas gdy inni na skutek wadliwego funk­cjonowania organów mowy jąkają się i seplenią, co powoduje uchybienia w poprawnej wymowie. Czło­wiek taktowny jednak ?nie zauważy” występujących wad, nie da poznać, że forma […]

Człowiek taktowny jest dyskretny, ?nie widzi kłopotliwych sytuacji”

W kontaktach z ludźmi poważną rolę spełnia dy­skrecja. Człowiek taktowny nie interesuje się prywat­nym życiem innych ludzi, nie podgląda ich zachowa­nia się. Gdy jednak zetknie się z cudzymi sprawami, wyczuje czego należy ?nie widzieć” lub ?nie słyszeć”, nie powtarzać znajomym i kolegom w pracy. W czasie spożywania obiadu w stołówce konsument rozlał zupę. Cóż, zwykła […]

Unikamy nietaktów, licząc się z konkretnymi sytuacjami

Upominki symbolizują przyjaźń, umacniają ją i po­głębiają, są przejawem dobrej woli. Często upominek skromny, odpowiadający życzeniom obdarowanego, bu­dzi znacznie większą radość niż drogi. Upominek po­winien z zasady mieć indywidualne przeznaczenie i odpowiadać życzeniom osoby obdarowanej, stąd nie sposób jest dobrze dobrać upominek kierując się jedy­nie ceną i tym, co wpadnie w oko przy oglądaniu wy­staw […]

Człowiek taktowny nie rani godności ludzi

Poszanowanie godności człowieka ? to jedna z bar­dzo istotnych wartości moralnych, której przestrzega­nie wpływa na kształtowanie się stosunków między­ludzkich we wszystkich przejawach działalności. Każ­demu człowiekowi, już z tej chociażby racji, że należy do gatunku ludzkiego, przysługuje poszanowanie jego godności. Nie zawsze jednak tak bywa. Dość często godność człowieka bywa lekceważona przez nieprze­strzeganie grzeczności, autokratyczny sposób […]

Określenie pojęć

Takt i nietakt ? dwa przeciwstawne zjawiska ? występują we wszystkich stosunkach międzyludzkich. W Słowniku języka polskiego pod hasłem ?takt” czy­tamy: ?Zachowanie zasad przyzwoitości, poczucie umiaru w postępowaniu. Zachowanie, które niezależnie od okoliczności liczy się z uczuciami innych. Zdolność do nierobienia ludziom przykrości niezamierzonych”. Człowiek taktowny w swoim postępowaniu nie obra­ża ludzi i nie narusza […]