Archive for the ‘Telefon dobrodziejstwo cywylizacji’ Category

Sześć godnych uwagi ?nie”

Nie rozpoczynamy rozmowy przed upewnieniem się, kto znajduje się przy drugim końcu drutu telefonicz­nego. Mikrofon zmienia głos. Nie pytamy, jaki to jest numer, ale jeśli popełnimy omyłkę, pytanie powinno brzmieć: ?Czy to jest nu­mer…?” Nie telefonujemy ustalając numer z pamięci, np. 33-54-76, a może 34-65-76. Stosując metodę prób i błę­dów naruszamy spokój innych. Upewniamy się […]

Rozmowa prywatna

W jednych krajach osoba odbierająca prywatny te­lefon wymienia swoje nazwisko, w innych podaje nu­mer telefonu, a jeszcze w innych, nie wyłączając na­szego, mówi: ?halo” lub ?słucham”. Ten ostatni spo­sób jest najbardziej rozpowszechniony, co ma swoje uzasadnienie, bo niby dlaczego po podniesieniu słuchaw­ki mamy się przedstawiać niewiadomo komu? Przy tym warto wspomnieć, że słowo ?słucham” wydaje […]

Rozmowa urzędowa

Rozmowy urzędowe prowadzi się dość często za po­średnictwem centrali telefonicznej. Telefonista, zgła­szając się, podaje nazwę instytucji i jego główne za­danie sprowadza się do szybkiego i prawidłowego po­łączenia z odpowiednim numerem. Wprawdzie rola osoby obsługującej centralę jest stosunkowo skromna, jednak szybkie połączenie i uprzejmy głos oddziałują korzystnie na człowieka, który chce odbyć rozmowę. Dzięki temu instytucja […]

Czy znamy alfabet telefoniczny?

W czasie rozmowy telefonicznej przekazujemy roz­maite nazwiska, nazwy instytucji, ulic. Jeśli pisownia imion własnych i słów obcych stwarza trudności, to przystępujemy do literowania. Wymaga ono pewnej wprawy i zapamiętania, jakie imiona oznaczają po­szczególne litery. I tak np. literę ?d” ? określamy imieniem Dorota czy Danuta, ?o” ? Olga czy Onufry, ?p”. ? Paweł czy Piotr. […]

?Dzień dobry”, ?do widzenia”, ?przepraszam”, ?dziękuję”

Rozmawiając przez telefon mówimy wyraźnie, krót­kimi zdaniami, spokojnym tonem. Okazanie nawet naj­mniejszej niechęci czy zdenerwowania słuchający od­czuje, gdyż mikrofon jest bardzo czułym instrumen­tem, odda wszystko dokładnie ? i naszą niechęć, i za­dowolenie, wady głosu i jego pozytywne strony. Oso­by rozmawiające nie widząc siebie ustalają wzajemny stosunek na podstawie odbieranych wrażeń słucho­wych. Wymaga to dużej uprzejmości […]

Rozmowa telefoniczna a porozumienie się listowne

Porozumienie się za pomocą słowa pisanego jest dość kłopotliwe, co powoduje, że wielu ludzi unika w ogóle pisania listów, chociaż nawet dziś trudno obejść się bez tego środka. Logiczną regułą jest, że po otrzyma­niu listu ustalamy nadawcę, a jeśli nie jest nam znany, to odczytujemy miejsce jego zamieszkania. W rozmo­wie telefonicznej staramy się również ustalić, […]

Rozmowa bezpośrednia a rozmowa telefoniczna

Osoby rozmawiające bezpośrednio nie tylko siebie słyszą, ale i widzą, utrzymują kontakt oparty na wra­żeniach słuchowych i wzrokowych. Podczas rozmowy telefonicznej natomiast nie ma kontaktu wzrokowego ? rozmawiający słyszą siebie, ale nie widzą. Okolicz­ność ta ma duże znaczenie. Z jednej strony łatwiej jest przekazać niezbyt przyjemne informacje, łatwiej też zakończyć rozmowę, z drugiej jednak strony […]

Parę faktów

Od najdawniejszych czasów człowiek porozumiewał się ma odległość za pomocą sygnałów akustycznych i optycznych, wykorzystując do tego celu rogi, trąby, dzwony, znaki ogniowe i dymne. Dopiero w XVIII w. nastąpił wydatny rozwój nauki i techniki, co oczywi­ście nie pozostało bez wpływu na telekomunikację. W 1876 r. amerykański fizjolog i fizyk, nauczyciel głu­choniemych, Graham Bell (1847?1922) […]