Archive for the ‘Uroczyste chwile’ Category

Nasze osobliwości

Pisząc o wręczaniu orderów, odznaczeń i wyróżnień, nie sposób pominąć problemu budzącego kontrower­sje. Jest nim całowanie odznaczanej kobiety w rękę. Ten zasługujący na uwagę zwyczaj jest niewątpliwie naszą osobliwością, występuje bowiem rzadko wśród innych narodów. I tak np. w krajach skandynawskich pocałowanie kobiety w rękę może być przyjęte jako daleko idąca poufałość. Dość powszechnie praktykuje […]

Coś niecoś o orderach

Historycy utrzymują, że pierwsze odznaczenia poja­wiły się w okresie wypraw krzyżowych i były zna­kami średniowiecznych zakonów rycerskich. Później trafiły one na królewskie i książęce dwory, obecnie są formą uznania, okazanego przez państwo. Do naj­starszych, feudalnych jeszcze orderów należą: angiel­skie ? Order Podwiązki i Order Łaźni, włoski Order Anuncjaty, francuski Order Świętego Ducha, do któ­rego cesarz […]

Eksponowanie symboli narodowych

Uroczystości odbywają się w klubach zakładowych, kinach, teatrach, świetlicach bądź w halach fabrycz­nych. To ostatnie miejsce stwarza przyjemną ?prole­tariacką” atmosferę, ale wymaga dużego wysiłku or­ganizacyjnego, szczególnie w dziedzinie dekoracji. Spełnia ona ważną- rolę, w pięknie bowiem udekoro­wanej sali wytwarza się uroczysty nastrój. Elementa­mi dekoracji są: hasła i kwiaty oraz symbole państwa ? orzeł i flagi […]

Organizacja uroczystości

Uroczystości odbywają się według ustalonego planu, tzw. kalendarza imprez. Opracowany on jest przy współudziale dyrekcji zakładu, samorządu pracowni­czego, organizacji społeczno-politycznych i kierowni­ków domu kultury czy świetlicy. Przystępując do organizowania imprezy, musimy przede wszystkim dokładnie określić jej myśl prze­wodnią. Może nią być pogłębienie uczuć patriotycznych, upowszechnienie postaci bohatera narodowego,, patrona zakładu pracy itp. Określenie celu umożliwia […]

Wychowawcza rola uroczystości

Zakład pracy zaspokaja potrzeby społeczeństwa i ? jak już zaznaczaliśmy ? wychowuje człowieka. Temu ostatniemu celowi służą m.in. uroczystości. Są one organizowane w związku ze Świętem Odrodzenia Pol­ski, 1 Maja, rocznicą Rewolucji Październikowej oraz innymi ważnymi wydarzeniami zasługującymi na upa­miętnienie, jak na przykład Dzień Kobiet, Barburka, Dzień Kolejarza, Dzień Metalowca, wręczenie orderów i odznaczeń. Ideowo-wychowawcze […]