Archive for the ‘Wśród kolegów z pracy’ Category

Imieniny

Imieniny są przede wszystkim świętem rodzinnym i nikt z domowników nie powinien o nim zapomnieć. Uroczyste obchodzenie imienin integruje rodzinę, umoż­liwia okazanie wzajemnej życzliwości, szacunku, wdzię­czności, podtrzymuje wzajemne więzi. Chociaż imie­niny są świętem rodzinnym i osobistym, to jednak uro­czysty nastrój przenosi się również na teren zakładu pracy. Złożenie życzeń kolegom w pracy, z którymi pracuje […]

Zawiść

Wśród zjawisk negatywnych występujących między kolegami musimy wymienić również zawiść. J. Pieter określa zawiść w następujący sposób: ?Mocna niechęć, przeważnie do osób mogących współzawodniczyć lub faktycznie współzawodniczących z powodu osiąganych sukcesów, połączona z pogotowiem do przeciwstawie­nia się lub szkodzenia w miarę możliwości”. Zawiść przejawia się u dość licznej grupy ludzi ja­ko reakcja na powodzenie życiowe […]

Obmowa i plotkarstwo

Spośród ujemnych stron współżycia w zakładzie pra­cy należy wymienić obmowę i plotkarstwo, które łatwo się szerzą i niekiedy głęboko zapuszczają swoje korze­nie. Oto do pokoju wchodzi pracownik i przekazuje przygotowane opracowanie. Po wyjściu rozpoczyna się na jego temat rozmowa, której sens można streścić w trzech zdaniach: ?Jest to wcale niezły pracownik, zna swój fach, ładnie […]

Pierwsze kroki młodego pracownika

Wspólna praca w brygadzie, oddziale czy wydziale wymaga od nas częstych kontaktów, przybierających charakter trwały lub tylko chwilowy. Zawsze jednak traktujemy kolegów jednakowo, chociaż jedni nam się podobają bardziej a inni mniej. Do wszystkich odnosi­my się rzeczowo, przyjaźnie, taktownie, bo nasze oso­biste odczucia nie mogą tu mieć żadnego znaczenia. Za­czynając pracę, staramy się utrzymać poprawne […]

Pozdrowienie ? najprostszy wyraz uprzejmości

Przekraczając próg zakładu pracownik staje się członkiem nowej grupy społecznej, składającej się z kolegów, wśród których upływa znaczna część jego ży­cia. W ramach tej właśnie grupy, złączonej wspólnym wysiłkiem, odbywa się współpraca i współdziałanie, nawiązują się kontakty służbowe i prywatne, życzliwe i nieprzyjazne, zasługujące na uwagę lub też krytykę. W grupie tej obowiązują określone wzory […]