Archive for the ‘Wycieczki’ Category

Na campingu

Pokaźną część naszego kraju pokrywają piękne lasy i jeziora, malownicze wzgórza i góry. W licznych uro­czych zakątkach Polski usytuowano około 300 campin­gów, na których można pod namiotami spędzić zarów­no niedzielny wypoczynek, jak i dłuższy urlop. Od­bywa się to na łonie natury, w ciszy, bez telefonów, z dala od gwaru miejskiego. Wybierając się na camping musimy [...]

Wycieczka na łono natury ? piknik

Celem pikniku, majówki, wycieczki do lasu jest re­generacja sił psychicznych i fizycznych. Urządzenie jej wymaga rozwiązania kilku spraw, spośród których ważniejsze miejsce zajmuje wybór odpowiedniego te­renu. Powinien on spełniać kilka warunków, a mia­nowicie: posiadać dostęp do wody ? rzeki, jeziora lub dużego stawu, znajdować się w pobliżu lasu i mieć dostatecznie dużą polanę, boisko lub [...]

Wycieczka do muzeum

Muzea ? w porównaniu z teatrami ? są instytucja­mi stosunkowo młodymi. Powstały one bowiem w drugiej połowie XVIII w. w wyniku procesów zacho­dzących w tym czasie w kulturze. W poprzednich wiekach wybitne dzieła sztuki ? stare druki, obrazy, tkaniny, rzeźby, wyroby ze złota i srebra ? przed­stawiając wielką wartość, stanowiły prywatną włas­ność i nie były [...]

W autokarze

Podróżowanie autokarem jest na ogół przyjemne, o ile nie zważa się na zbyt skromną ?przestrzeń ży­ciową”. Jest ona rzeczywiście mała, znacznie skrom­niejsza niż np. w wagonie. Tymczasem wszyscy chcą czuć się możliwie wygodnie. Odbywanie podróży auto­karem wymaga więc wzajemnej uprzejmości, a w szczególności zwracania większej uwagi na łokcie i nogi. Podczas wycieczki w autokarze wytwarza [...]

Uczestnicy

Na parę tygodni przed terminem wycieczki infor­mujemy członków załogi o planowanym przedsięwzię­ciu, wykorzystując do tego celu radiowęzeł, gazetkę ścienną lub afisze. Ogłoszenia zawierające wszystkie niezbędne informacje: termin, plan, miejscowość, śro­dek lokomocji i in. Wszyscy pracownicy powinni być poinformowani o planowanej wycieczce. Przyglądając się jednak bliżej tej sprawie, stwier­dzimy, że duża część zakładów pracy nie przywiązuje [...]

Plan wycieczki

Przygotowanie planu wymaga pewnej wprawy, a brak jej staje się widoczny np. w momencie, gdy oka­że się, że niedostatecznie wykorzystano czas przezna­czony na zwiedzanie, bądź też że poważnie go przeła­dowano. W pierwszym przypadku mniej doświadczeni członkowie wycieczki nie zawsze wiedzą, jak wyko­rzystać wolny czas w nieznanym środowisku, a w drugim ? czują się zmęczeni, nie [...]

Rola wycieczek

Zakłady pracy ? organizując czas wolny pracow­ników ? urządzają różnego rodzaju wycieczki. Ogól­nie rzecz ujmując, dzielą się one na: poznawcze i rek­reacyjne. Wycieczki należące do pierwszej grupy umożliwiają poznanie rozmaitych regionów kraju, za­bytków historycznych, ośrodków gospodarczych, kul­turalnych i sportowych. Wycieczki rekreacyjne mają na celu wypoczynek i regenerację sił. Organizuje się je do lasu, nad jeziora, [...]