Archive for the ‘Zebrania’ Category

Uwagi końcowe

Konieczność urządzania zebrań wynika z funkcjo­nowania zakładu pracy. Spełniają one swą rolę jeśli są: 1.      Dobrze zorganizowane. Komunikowanie się za pomocą słowa mówionego jest procesem złożonym. Szereg czynników zewnętrznych, jak np.: hałas ulicz­ny, słaba słyszalność, niedostateczne oświetlenie, tem­peratura sali, wchodzenie spóźniających się uczestni­ków odwraca uwagę i utrudnia słuchanie bądź też po­woduje deformację przekazywanych informacji. Głód, […]

Przerwy

W czasie przerw w obradach uczestnicy odpoczywa­ją i jednocześnie prowadzą ożywioną rozmowę, oce­niają przebieg zebrania, wygłoszony referat, wystą­pienia poszczególnych dyskutantów ? słowem tworzą atmosferę zebrania. Na konferencjach i zjazdach pod­czas przerw kształtuje się opinia o kandydatach wy­suniętych do nowych władz. Rozmowa. Uczestnicząc w rozmowie, usiłujemy wnieść swój wkład, ożywić ją, uczynić bardziej in­teresującą. Nie osiągniemy […]

Dyskusja

Referat zbyt ogólnikowy, skierowany jakby do ano­nimowego adresata budzi z zasady zbyt małe zainte­resowanie, nie zachęca do myślenia i zabrania głosu. Natomiast referat analityczny, wiążący zagadnienia teoretyczne z codzienną praktyką, adresowany do po­szczególnych departamentów lub wydziałów, pozosta­wiający niekiedy pewne problemy do końca nie na­świetlone prowokuje do wypowiedzenia własnego sta­nowiska. Bardziej lub mniej aktywny udział uczest­ników […]

Recepcja referatu

W kontaktach międzyludzkich wymagana jest umie­jętność mówienia i słuchania, gdyż najczęstszą i naj­efektowniejszą formą kontaktowania się jest słowo mówione. W stosunkach urzędowych i prywatnych uzyskuje­my różne informacje. Jedne nas interesują, bawią, przywiązujemy do nich wagę, inne nie mają znaczenia, bądź też przynoszą przykrość. Na ogół chętnie słucha­my tego, co jest dla nas przyjemne, ponieważ uwaga […]

Referat

Przygotowanie. Referat, to pisemne opraco­wanie jakiegoś zagadnienia celem przedstawienia go większemu zespołowi osób. Powinien on: ?    realizować wyznaczone cele zebrania; ?     odznaczać się wewnętrzną zgodnością, tzn. two­rzyć logiczną całość; ?     wiązać zagadnienia teoretyczne z praktycznym zastosowaniem, z problemami, których rozwiązanie nastręcza trudności; ?    naświetlać szczegółowo wybrane problemy i adre­sować do różnych działów, biur i poszczególnych […]

Przeprowadzenie zebrania

Powitanie uczestników. Gospodarz oso­biście wita uczestników małych zebrań, skupiających kilka lub kilkanaście osób. Natomiast w czasie dużych liczebnie zebrań nie jest w stanie przyjąć zaproszo­nych. Moment powitania następuje zatem w chwili otwarcia obrad. ?Spotkanie” uczestników. Na dużych ze­braniach uczestników ?spotyka”, wychodzi im naprze­ciw, jeden z pracowników. Udziela on wyjaśnień i w miarą potrzeby dokonuje prezentacji […]

Zaproszenia

Po ustaleniu porządku dziennego wysyła się za­proszenia, zawierające porządek obrad i materiały umożliwiające przygotowanie się do dyskusji, jak np.: tezy referatu, wyniki produkcyjno-ekonomiczne, wy­kaz literatury. Zaproszenia wysyła się przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania, co umoż­liwia zainteresowanym skoordynowanie swoich zajęć i uniknięcie trudności w realizacji uprzednio ustalo­nych planów oraz przygotowanie się do udziału w […]

Organizacja zebrania

O wynikach zebrania decyduje przede wszystkim jego treść, a więc: referat, dyskusja i postanowienia. Efekty jego zależą też jednak w znacznym stopniu od dobrego zaplanowania, przygotowania i umiejętnego przeprowadzenia. Dlatego też przywiązujemy wielką wagę do problemów organizacyjnych. Powinny one być dokładnie przemyślane i we właściwym czasie rozwiązane. Im liczniejsze zebranie, tym staranniej­szego wymaga przygotowania. W […]

Określenie pojęć

Zarządzanie zakładem pracy charakteryzuje: a) jed­noosobowe kierownictwo i b) współudział załogi w podejmowaniu ważnych decyzji. Wysoki poziom procesów technicznych i technolo­gicznych, daleko posunięta specjalizacja uniemożli­wiają kierowanie zakładem, podejmowanie decyzji wymagających dokładnej znajomości różnych obsza­rów wiedzy, bez wysłuchania opinii specjalistów i doś­wiadczonych pracowników reprezentujących określo­ne odcinki działalności zawodowej. Tak samo realiza­cja zadań demokracji socjalistycznej wymaga pracy […]