Co oznacza czas wolny?

Istnieje wiele definicji określających czas wolny Przytoczmy tutaj dwie, które ? według naszej oceny ? zasługują na uwagę.

Socjolog radziecki, B. Gruszyn wyróżnia czas pracy i czas poza pracą, do którego zalicza:

1) czas nie przynależny do procesu pracy, lecz bez­pośrednio z produkcją związany (przebieranie się, my­cie, pobieranie i zwrot narzędzi itp.);

2)    czas przeznaczony na drogę z domu do pracy i z powrotem;

3)     czas poświęcony na sprawy bytowe (gospodar­stwo domowe, zakup różnych produktów i artykułów, załatwianie spraw w urzędach i instytucjach komunal­nych)

4)    czas poświęcony na konieczną opiekę nad dzieć­mi;

5)    czas przeznaczony na zabiegi związane z zacho­waniem higieny osobistej, jedzenie, sen itp.”

Według zatem B. Gruszyna czas wolny, ?to ta część czasu nie związanego z pracą, która pozostaje po odję­ciu wszystkich wymienionych nakładów czasu, czyli czas wolny od wszystkich obowiązków”.

Natomiast socjolog francuski, J. Dumazadier przez: czas wolny rozumie ?całokształt zajęć, którym jed­nostka może oddać się całkowicie z własnej chęci bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla bezinte­resownego rozwijania swojej wiedzy lub rozwoju zdol­ności, bądź dla zwiększenia swego dobrowolnego ucze­stnictwa społecznego po wyzwoleniu się z obowiązków zawodowych”Godne uwagi jest podkreślenie w tej definicji trzech funkcji czasu wolnego: regeneracyjnej, zabawowej i samokształceniowej, podejmowanych z. własnej woli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.