Przygotowanie stołu

Przygotowanie stołu wymaga dużej dokładności i po­czucia estetyki. Spośród licznych problemów z tym związanych wymieńmy przynajmniej najważniejsze.

Obrus. Stół nakrywamy białym lub też koloro­wym obrusem, dostosowanym wielkością do jego po­wierzchni. Brzegi obrusa zwisają poza krawędzie stołu równo ze wszystkich stron na długość 20?30 cm. Ob­rus powinien być świeży, starannie wyprasowany. Wy­magania w stosunku do obrusa charakteryzuje powie­dzenie: ?Plama na obrusie, to plama na honorze go­spodyni”. Zanim przykryjemy stół obrusem kładzie­my na nim miękką tkaninę i folię plastykową, które wygładzają nierówności stołu i zabezpieczają przed ewentualnymi skutkami rozlania wina lub zupy, tłu­mią dźwięki zmienianych talerzy, kieliszków, sztuć­ców.

Serwetki. Serwetki stanowią komplet z obru­sem i znajdują się na talerzu przeznaczonym na przy­stawkę lub obok talerza podstawowego, z jego lewej strony. Składa się je w kwadraty, prostokąty lub trój­kąty i kładzie płasko ? nie w kopczyki, jak to prak­tykują restauracje.

Talerze i talerzyki. Przed każdym gościem znajduje się talerz, zwany podstawowym. Może on być niklowany, porcelanowy lub ? jak to się często zda­rza ? zwykły, płytki. Jest on elementem dekoracyj­nym, ale chroni też powierzchnię stołu i obrus. Kładzie się na nim małą okrągłą serwetkę z materiału lub ko­ronki, by w ten sposób stłumić dźwięki stawianych ta­lerzy z potrawami. Talerze podstawowe znajdują się w jednakowej od siebie odległości, tj. 60 cm, aby goście czuli się swobodnie, a kelner miał łatwy dostęp pod­czas serwowania dań. Przy stołach okrągłych odległość ta może być nieco mniejsza.

Po lewej stronie talerza podstawowego znajduje się mały talerzyk na bułeczki, chleb, masło. Pieczywo kładzie się przed zajęciem miejsc przez gości. Talerzyk na sałatę, o ile zostanie podana do jednego z dań, znaj­dzie się również po lewej stronie talerza podstawowe­go-

Szkło. Kieliszki i szklanki, dobrze zharmonizowa­ne z innymi elementami nakrycia, podnoszą również estetyczny wygląd stołu. Liczba i rodzaj kieliszków za­leży od tego, jakie napoje wybrano do posiłku. Kie­liszki ustawia się za talerzem, nieco z prawej stro­ny, szeregując je według kolejności użycia. Oddziel­nie stoi szklanka, którą napełnia się oziębioną wodą mineralną. Jeśli do przystawki podamy wódkę, kieli­szek ten znajdzie się jako pierwszy z prawej strony, drugie miejsce zajmie większy kieliszek do białego wina, a trzecie z kolei ? kieliszek do wina czerwonego. Kieliszek do szampana lub wina deserowego znajdzie się jako ostatni.

Sztućce. Noże, widelce i łyżki układa się również według kolejności użycia, rozpoczynając od zewnątrz w kierunku talerza. Z lewej strony leżą widelce, z prawej ? noże. Łyżka do zupy, jeśli od niej rozpoczy­namy posiłek, znajduje się z prawej strony, najdalej od talerza. Wszystkie noże są ułożone ostrzem skiero­wanym w lewą stronę, a więc w kierunku talerza, a widelce i łyżka ? ?grzbietami” w dół. Za talerzem, równolegle do krawędzi stołu kładzie się sztućce do de­seru. Łyżeczka znajduje się nad widelczykiem, przy czym jej rączka jest od prawej strony, a widelczyka ? od lewej. Ten sposób ułożenia sztućców deserowych zgodny jest z ich wykorzystaniem, a mianowicie ? prawą ręką posługujemy się łyżeczką, a lewą ? wi­delczykiem.

Dekoracja stołu. Dekoracja stołu nadaje przyjęciu uroczysty nastrój. Głównym jej akcentem są kwiaty, które umieszczamy w płytkich naczyniach, aby nie przesłaniały widoku i nie utrudniały prowa­dzenia rozmowy osobom siedzącym naprzeciwko sie­bie. Układa się je też niekiedy pojedyńczo na obrusie. Dawniej kolory kwiatów symbolizowały określone u- czucia, ale dziś…, dziś dobór kwiatów zależy od indy­widualnych upodobań.

Stół upiększają także świece. Mogą one być białe lub kolorowe, ale zawsze powinny tworzyć harmonij­ną całość z pozostałymi elementami dekoracji. Świece powinny być stosunkowo grube i wysokie, gdyż tylko takie ? nie mówiąc już o tym, że długo się palą ? rzucają łagodne światło na stół i osoby przy nim sie­dzące ? tworzą uroczysty, miły nastrój.

Słabe światło męczy, a zbyt jaskrawe ? drażni. Dlatego też palące się świece i światło elektryczne wy­magają wzajemnego dopasowania. Świece neutralizują dym papierosowy i w ten sposób spełniają jeszcze in­ną, bardzo użyteczną rolę w czasie spotkań towarzy­skich odbywających się wieczorem.

Kartoniki z menu. Pierwsze spojrzenie na stół orientuje w sposób ogólny, jakie będą podane da­nia i napoje. Goście jednak chcieliby dokładniej wie­dzieć, co będą spożywać w czasie posiłku. Szczegółowe informacje zawiera kartonik, który znajduje się na stole, z lewej strony talerza podstawowego. Kartonik ten jest wykonany z brystolu i informuje: kto wydaje śniadanie lub obiad, na czyją cześć, z jakiej okazji, jakie będą podane potrawy i napoje. W czasie przyjęć mniej uroczystych kartonik z menu zawiera tylko naz­wy potraw i serwowanych napojów.

Kartki z nazwiskami gości. Ostatnią wreszcie czynnością jest ułożenie kartek z nazwiskami gości. Umieszcza się je przed każdym nakryciem, co ułatwia gościom odnalezienie swego miejsca. Są one wykonane z białego brystolu, mają kształt biletu wizy­towego i zawierają imię i nazwisko, niekiedy tytuł naukowy i stanowisko gościa. Kartki są położone albo na kieliszku do białego wina, aby lepiej były widocz­ne, albo też na złożonej serwetce. Miejsca gospodyni i gospodarza są oznaczone kartkami z napisem ?gospo­dyni”, ?gospodarz”. Przypomnienia wymaga, że są one stosowane w przypadku przyjęć uroczystych i wów­czas, gdy liczba gości przekracza 8 osób.

Na zakończenie warto podkreślić, że o dobrze nakry­tym stole stanowi nie bogactwo sztućców, porcelany, szkła, ale ich właściwy dobór, harmonia i kultura do­mu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.