Toasty

Nieodłącznym elementem śniadań i obiadów oficjal­nych są toasty. Stanowią one ?strawę duchową”, pod­noszą nastrój. Muszą jednak być krótkie, dobrze przy­gotowane i ładnie wygłoszone. Toasty nie powinny być wygłaszane w czasie spożywania poszczególnych po­traw, gdyż powoduje to, że goście znajdują się pod działaniem dwóch bodźców ? toastu i estetycznie przygotowanego i -budzącego apetyt dania. Ten ostat­ni bodziec jest niekiedy silniejszy i powoduje, że za­interesowanie potrawą jest większe niż toastem.

Toast wygłaszany po pojawieniu się na stole pierw­szego wina lub po zjedzeniu dania mięsnego, a więc wtedy, gdy wszyscy są już nasyceni. Pierwszy zawsze zabiera głos gospodarz, który stojąc wygłasza toast. Wita on gości, a w szczególności gościa honorowego i, jeśli jest obecna, jego małżonkę. Pragnąc ich uhono­rować ? wymienia z nazwiska. Gospodarz wita też te osoby, które towarzyszą gościowi honorowemu, oraz wszystkich zaproszonych gości.

W toaście mogą być zawarte uwagi dotyczące wza­jemnych stosunków, rezultatów przeprowadzonych rozmów oraz jakieś fakty z życia, wspomnienia, aneg­doty. Jeśli gospodarz wzniesie toast za rozwój mia­sta, które gość honorowy reprezentuje, to gość, odpo­wiadając, wzniesie toast za pomyślność miasta, w któ­rym przebywa. Toast za dalszy rozwój przyjacielskich stosunków wymaga w odpowiedzi wyrażenia takiego samego życzenia.

Wygłaszając toast staramy się utrzymać kontakt ze wszystkimi i dlatego wzrok nasz nie może być przez cały czas skierowany na jedną osobę lub ? jeszcze gorzej ? na jakiś przedmiot w jadalni.

Toasty kończą się słowami: ?Pragnę wznieść toast za…” W tym momencie przemawiający trąca się kie­liszkiem z najbliższymi sąsiadami, przebiega wzrokiem po wszystkich gościach, pije łyk i siada. Z kolei trą­cają się kieliszkami goście siedzący obok siebie. Gość honorowy odpowiada na wygłoszony toast dopiero po spożyciu deseru. W czasie niektórych śniadań i obia­dów przemawiają i wznoszą toasty ? poza gospoda­rzem i gościem honorowym ? jeszcze inni uczestnicy. W takiej sytuacji, są one wygłaszane w przerwach między daniami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.