Przyczyny konfliktów

We współczesnej cywilizacji życie człowieka upływa wśród ciągłych kontaktów z innymi ludźmi. Są one często przyjemne, nacechowane uprzejmością, życzli­wością, chęcią okazania pomocy, wsparcia, dobrą radą. Bywa jednak wręcz odwrotnie. Kontakty międzyludz­kie odbywają się w atmosferze napięć, zgrzytów, nie­porozumień; zatruwają codzienność, budzą apatię, osła­biają siły, czyniąc życie uciążliwym. ?Piekłem człowie­ka są inni ludzie” napisał w sposób oczywiście przesad­ny francuski publicysta i filozof J. P. Sartre. Tymcza­sem codzienne nasze życie wymaga zgodnego, harmo­nijnego współżycia i wzajemnej pomocy. Tylko w at­mosferze życzliwości może zapanować ład i porządek ? niezbędny warunek zapewniający ekonomiczny i kul­turalny rozwój naszej cywilizacji.

W dalszych rozważaniach wszelkie nieporozumienia i spięcia będziemy nazywali konfliktami. W zakładzie pracy są one często uwarunkowane przyczynami obiek­tywnymi: złą organizacją pracy, niesprawiedliwym po­działem premii, niesłusznym przyznawaniem awansów i odznaczeń lub lekceważeniem godności człowieka. Ale konflikty rodzą się jeszcze z innych przyczyn. U ich podstaw leżą społeczno-psychologiczne cechy ludzi. Wy­mieńmy chociażby: charakter, moralność, kulturę współżycia, różnorodność postaw1. Wspólna praca zbliża ludzi do siebie pod warunkiem, że nie przejawiają oni cech, które drażnią kontrpartnerów. Systematycz­ne łamanie słowa, lekceważenie odmiennych stanowisk czy też wynoszenie własnej osoby ponad innych może w jakiś sposób być tolerowane w kontaktach towarzyskich, odbywających się od przypadku do przypadku, ale w codziennej pracy cechy te zrażają, prowadzą do zgrzytów i nieporozumień.

Konflikty mają charakter jawny lub ukryty. Kon­flikty jawne przejawiają się w wybuchach gniewu, ostrej wymianie zdań, a nawet w bójce. Powodują one z reguły unikanie wzajemnych kontaktów.

Osoby pozostające w konflikcie ukrytym zachowują się względem siebie na ogół poprawnie, tak że ludzie z zewnątrz nie są w stanie tego zauważyć. Przy róż­nych jednak okazjach istniejące animozje dają o sobie znać, co uzewnętrznia się we wzajemnym podrywaniu autorytetu i utrudnianiu pracy zawodowej i społecznej. Konflikty ukryte występują często w stosunkach prze­łożony ? podwładny. Biorąc pod uwagę liczbę osób uczestniczących w konfliktach, możemy wyróżnić trzy omówione niżej sytuacje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.