Adresowanie i kopertowanie

W ścisłym związku z nagłówkiem pozostaje adres, zapewniający sprawne doręczenie listu. Nagłówek wskazuje stopień zażyłości między autorem listu a adresatem, wzajemny ich stosunek, podczas gdy adres podkreśla stanowisko adresata, jego rangę zawodową i społeczną. I tak np. nagłówek (a) i adres (b) będą mieć następującą formę:

a)   Drogi Panie Dyrektorze

b)   Pan dr Józef Jankowski

Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Finansów

ul. Świętokrzyska 12 00-120 Warszawa

Adresowanie koperty zaczynamy od napisania imie­nia i nazwiska oraz tytułu naukowego i służbowego, o ile oczywiście są one niezbędne, a następnie ? nazwy ulicy, numeru domu i mieszkania. W trzecim z kolei wierszu podajemy kod i miejscowość. W listach wy­syłanych za granicę najniżej piszemy nazwę państwa. Adres nadawcy piszemy bądź na przedniej stronie ko­perty, w jej lewym dolnym rogu, bądź też pośrodku odwrotnej strony. Nalepki informujące o sposobie wy­słania listu (np.: par avion, by air, polecony) umiesz­czamy w górze, po lewej stronie koperty. Natomiast znaczki pocztowe naklejamy w górnym prawym rogu.

Zdarza się niekiedy konieczność wysłania listu do osoby przebywającej chwilowo za granicą u znajo­mych. Adresując taki list podajemy nazwisko właści­ciela mieszkania, a niżej piszemy: ?c/o Mr/Mrs…” i po­dajemy nazwisko adresata. Skrót angielski ?c/o” (?care of” znaczy tyle, co polskie ?do rąk”) ma międzynaro­dowy zasięg.

Napisany list składamy tak, by jego pierwsza strona zawierająca nagłówek i tekst była wewnątrz. Papier listowy może też być złożony na cztery części, przy za­chowaniu następującej kolejności: najpierw składamy arkusz papieru według linii pionowej, a następnie po­ziomej. Zgięcie po linii pionowej po schowaniu do ko­perty znajdzie się na dole, taki bowiem sposób wło­żenia listu chroni go przed uszkodzeniem w czasie otwierania koperty. Warto może wspomnieć, że nie kopertujemy listu zanim go nie przeczytamy i nie po­prawimy ewentualnych pomyłek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.