Karta pocztowa

Na temat karty pocztowej nie można wiele napi­sać, bo wykorzystanie jej ma ograniczony zasięg. Kar­ta służy do przekazania krótkich informacji w kon­taktach między ludźmi znajdującymi się w bliskich stosunkach. Nie porusza się w niej spraw intymnych, zamierzeń, zobowiązań finansowych, bo każdy może ją przeczytać. Niestety, ludzie są ciekawi, nie wyłącza­jąc oczywiście doręczycieli i domowników.

Widokówki

Widokówki wykorzystuje się przede wszystkim w okresie urlopu. Odpoczywając korzystamy ze słońca, kąpiemy się w morzu, wędrujemy po górach, uczestni­czymy w wycieczkach i spotkaniach towarzyskich. Nie mamy więc czasu na pisanie długich listów. Pamiętaj­my jednak o naszych przyjaciołach, wysyłając wido­kówki z pozdrowieniami, które również cieszą.

Widokówki wysyłamy krewnym, osobom zaprzyjaź­nionym i kolegom w pracy. Wśród wyróżnionych w ten sposób nie powinni się znaleźć znajomi, z którymi spotykamy się raz czy dwa razy do roku. Mogliby oni przecież posądzić nas o próżność, zwłaszcza jeśli widokówka będzie wysłana z atrakcyjnej miejscowo­ści lub z wycieczki zagranicznej. Czy wysyłamy wido­kówki do swoich zwierzchników? Raczej nie robimy tego, chyba że łączą nas z nimi bliskie stosunki towa­rzyskie, ale i w tym przypadku kierujemy je na pry­watny adres. Zwierzchnicy wysyłają również pozdro­wienia wszystkim najbliższym współpracownikom na jednej widokówce, adresując na przykład: ?Pracowni­cy wydziału administracyjnego”. Nie zawsze jednak chcemy zajmować się pisaniną, zwłaszcza że nie mamy w tym względzie żadnych obowiązków. Nikt zatem nie powinien czuć się dotknięty jeśli nie otrzyma wido­kówki z pozdrowieniami.

Dość często otrzymujemy widokówki zawierające następującą treść: ?Serdeczne pozdrowienia z… prze­syłają” i to wszystko. Takie pozdrowienia są zbyt zdawkowe, nie ma w nich osobistych doznań, przeżyć. Dlatego też znacznie lepiej jest coś jeszcze dopisać, coś co świadczyłoby o naszych odczuciach i przeżyciach, np.: ?Czujemy się dobrze, uczestniczyliśmy w kilku wycieczkach, ciągłe deszcze utrudniają zorganizowanie wypoczynku” lub tp.

Niektórzy wykazują zamiłowanie do pisania. Wy­syłają więc dość dużo widokówek z pozdrowieniami. Chcąc ułatwić sobie zadanie, kupują jednakowe wido­kówki i piszą identyczny tekst, wychodząc z założenia, że adresatami są różne osoby. Jest to jednak praktyka dość ryzykowna, gdyż znajomi niekiedy się spotykają, wyrażają radość z otrzymanych pozdrowień i wówczas okazuje się, że nadawca podchodzi do sprawy mecha­nicznie, wszystkich traktuje jednakowo. Nie obchodzi się w tych przypadkach bez komentarzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.