Listy półoficjalne i prywatne

Najczęściej poprzez listy półoficjalne i prywatne składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, po­dziękowanie za okazaną życzliwość itp. Poza sprawami o charakterze osobistym, mogą one też być wykorzy­stywane w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej. W prowadzeniu korespondencji półoficjalnej używamy blankietu osobistego, a prywatnej ? gładkiego papieru formatu listowego.

List powinien być spokojny w tonie i rzeczowy na­wet wtedy, gdy dotyczy spraw będących przedmiotem nieporozumienia. Uprzejmy ton listu z zasady odnosi lepszy skutek od napastliwego, ironicznego, zawierają­cego niezbyt precyzyjne sformułowania, co może po­wodować nieporozumienia. Nie piszemy listu pod wpły­wem emocji, ale odczekujemy przynajmniej jeden dzień i, po przemyśleniu problemu, przystępujemy do wyrażenia naszego stanowiska. Pamiętamy przy tym, że słowo pisane powinno być oględniejsze, znaczy bo­wiem więcej od mówionego.

Przywiązując wielką wagę do treści, nie zapominaj­my o formie, która daje pierwsze ? dobre lub złe ? wrażenie. List powinien być czysty, przejrzysty i czytelny.

Zaznaczmy jednak, że w korespondencji z osobami bliskimi pewne poprawki są w jakimś stopniu dopusz­czalne. W tekście nie podkreślamy poszczególnych wy­razów czy zdań, ani też nie piszemy w sposób roz­strzelony; mogłoby to sugerować, iż mamy wątpliwo­ści, czy bez tego adresat zrozumie należycie nasze in­tencje. Zakamuflowany szantaż kryją natomiast zwro­ty w rodzaju: ?Z góry dziękuję za pomyślne załatwie­nie mojej prośby” itp.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.