Układ listu

List piszemy na gładkim papierze po jednej i drugiej stronie. Jeśli używamy papieru podwójnego, wykorzy­stujemy stronę 1 i 3, albo też ? w miarę potrzeby ? 1, 2, 3 i 4. List zaczynamy na wysokości 3/4 arkusza i zachowujemy margines po obu stronach, przy czym margines lewy jest szerszy od prawego. Miejsce i da­tę wysłania pisze się u góry, po prawej stronie, lub pod tekstem, po lewej stronie, nieco niżej podpisu. Podpis powinien być czytelny, by nie trzeba było zwracać się do grafologa z prośbą o wyjaśnienie, kto jest nadawcą? W przypadku, gdy list kończy się na 2, 3 lub 4 stro­nie, przed podpisem powinno być przynajmniej kilka wierszy tekstu. List dłuższy dzielimy na akapity, a każ­da jego pierwsza linia rozpoczyna się odstępem, wyno­szącym od 3 do 5 znaków.

W liście prywatnym zachodzi niekiedy konieczność dopisania jakiejś wiadomości, która się przypomniała w ostatniej chwili, już po napisaniu listu. W takim przypadku piszemy, po podpisie, skrót ?P.S.” (postscrip­tum) i dopisujemy krótką treść. Gdy list jest podpisa­ny pełnym imieniem i nazwiskiem, to dopisek podpisu­jemy inicjałami. W razie jednak podpisania listu imie­niem, pod dopiskiem umieszczamy pierwszą literę imie­nia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.