Wszystko się zmienia

Z chwilą wynalezienia pisma człowiek zaczął posłu­giwać się listami, używając do tego celu kamieni, wo­sku, drewna, papirusu, pergaminu i wreszcie papieru. Następowały też ciągłe zmiany w sposobie ich pisania. W starożytności używano rylca, w czasach późniejszych posługiwano się już gęsim piórem, następnie: ołów­kiem, obsadką i długopisem, który w ostatnich latach zrobił zawrotną karierę. Czasy najnowsze przyniosły jeszcze jedną innowację ? obok wiecznego pióra i długopisu zastosowanie znalazła również maszyna do pisania.

Ongiś mogliśmy się poszczycić wysokim kunsztem pisania listów. Świadczą o tym wydawnictwa książko­we i kolekcje listów przechowywanych w muzeach. Na studiach uniwersyteckich wykładano nawet specjal­ny przedmiot obejmujący tę problematykę. Należy to jednak już do przeszłości.

Rozwój nauki i techniki spowodował zmiany w wielu dziedzinach życia, nie wyłączając oczywiście ko­respondencji. Upowszechnienie się telefonu ograniczy­ło rolę listu, jako środka porozumiewania się. List wy­maga przemyślenia, napisania, przeczytania, zaadreso­wania koperty i odniesienia na pocztę. Tymczasem znacznie łatwiej jest podnieść słuchawkę i porozumieć się telefonicznie.

Niezależnie od zachodzących zmian, korespondencja listowna jest jednak nadal szeroko wykorzystywana w stosunkach międzyludzkich, a sposób jej prowadze­nia wymaga znajomości i przestrzegania pewnych za­sad świadczących o kulturze osobistej piszącego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.