Rola reguł obyczajowych w pracy

Przedsiębiorstwa przemysłowe, urzędy państwowe, instytucje naukowe różnią się między sobą charakte­rem i zadaniami. Placówki dyplomatyczne na przy­kład zajmują się polityką zagraniczną, fabryki narzę­dzi rolniczych ? produkcją kombajnów, pługów, siewników. Między tymi zakładami występują zasadnicze różnice, co niewątpliwie nie pozostaje bez wpływu na rolę reguł obyczajowych obowiązujących pracowników.

W poszczególnych zakładach pracy występują też roz­maite działy i różnorakie funkcje. Jedni pracownicy obsługują maszyny, inni sporządzają bilanse, kreślą piany, a jeszcze inni utrzymują systematyczne kontak­ty z petentami i kooperantami. Stąd też w jednych przypadkach na czoło wysuwają się reguły determinu­jące współżycie i współdziałanie, a w innych ? do­datkowo np. umiejętność przeprowadzenia rozmowy, napisania listu, posłużenia się biletem wizytowym.

Reguły obyczajowe obowiązujące w pracy są w za­sadzie takie same, jak w życiu prywatnym. Ale nie za­wsze. Mężczyzna na przykład w czasie zapalania pa­pierosa podaje ogień kobiecie. Jeśli jednak wykonuje jakąś pracę, to nie przerywa jej, by usłużyć koleżan­ce. Postępuje według zasady: praca przed dżentelmenerią. W stosunkach prywatnych ludzie chcą czuć się swobodnie, rozmawiać ze sobą jak równy z równym, stąd też przedstawiając ich nie wymieniamy tytułów naukowych i służbowych. W działalności urzędowej natomiast wymienia się je i podaje miejsce pracy. Taki sposób postępowania ułatwia szybsze nawiązanie kontaktu i porozumienie się. W dzisiejszych obycza­jach można zauważyć wyraźną tendencję do wyróż­niania ludzi jedynie ze względu na płeć i wiek oraz zajmowanie wyjątkowo eksponowanego stanowiska.

Na ogół można przyjąć, że reguły obyczajowe w ży­ciu zawodowym odnoszą się w pierwszym rzędzie do samej pracy, utrzymania w porządku maszyn i urzą­dzeń, narzędzi i surowców, biurek i akt, umiejętności współpracy i współdziałania, tworzenia dobrej atmo­sfery w stosunkach międzyludzkich. Natomiast dobrze odprasowane ubranie, świeża koszula czy gustownie dobrana sukienka grają oczywiście określoną rolę i nie mogą być lekceważone, niemniej mają mniejsze znaczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.