Dokładna informacja ? wyraz szacunku dla petenta

Przekraczając próg urzędu, kierujemy swoje kroki w kierunku tablicy informacyjnej. Powinniśmy się z niej dowiedzieć, jaka jednostka organizacyjna zaj­muje się interesującymi nas sprawami. Czasami korzy­stamy z pracy informatora, który zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na nasze pytania w sposób uprzej­my, rzeczowy, zwięzły. Nie zawsze jednak tak bywa; zdobycie niezbędnej informacji przychodzi niekiedy z trudem. Wydawałoby się, że udostępnienie jej peten­tom nie powinno stanowić większych trudności. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w konfrontacji z rzeczywistością. Wchodząc do urzędu, petent raz po raz spotyka się z brakiem informacji w ogóle i zmuszo­ny jest chodzić od okienka do okienka, by odnaleźć kompetentnego urzędnika, osobę powołaną do załat­wienia jego sprawy. Często też informacje znajdujące się na drzwiach lub przy okienkach już dawno stra­ciły swą aktualność na skutek nowej organizacji pra­cy lub też przesunięć personalnych. Nie wiedząc o tym, petent staje w kolejce przed okienkiem, by po 20?30 minutach dowiedzieć się, że ze swoją sprawą powinien udać się do okienka np. na I piętrze. To denerwuje, przedłuża czas załatwienia sprawy i za­kłóca atmosferę w stosunkach urząd ? obywatel. Brak troski o rzetelną informację świadczy niewątpli­wie o lekceważeniu godności innego człowieka, nie daje też dobrego świadectwa o kulturze pracowników urzędu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.