Estetyka urzędu i otoczenia

Już od dawna wysuwany jest postulat estetyki życia codziennego. Obejmuje on nie tylko problem pomiesz­czenia, mebli, dekoracji ścian. Hasło to ma znacznie szerszy wymiar, bo dotyczy również budynków, hal fabrycznych, narzędzi i wytwarzanych przedmiotów, a nawet korespondencji. Już na podstawie zewnętrz­nego wyglądu budynku ? holu i korytarzy ? moż­na dużo powiedzieć o ludziach, którzy są zatrudnieni w tym zakładzie. Nie najlepsze odnosi się wrażenie, jeśli szyld urzędu jest zniszczony i pobrudzony, skrom­ny ogródek otaczający budynek ? zaniedbany, a przy wejściu pełno niedopałków ? świadectwa ?troskli­wej” pracy sprzątaczy i osób nadzorujących ich.za­jęcie. Nie nastawia to pozytywnie petentów, którzy wchodząc do takiego urzędu zaczynają wątpić, czy rzeczywiście będą mogli sprawnie i pomyślnie załat­wić swoje sprawy.

Często można zauważyć brak troski o estetyczny wygląd korytarzy, w których bez uzasadnienia prze­chowywane są przez dłuższy czas różnego rodzaju skrzynie i paczki. Na ścianach pełno jest niestarannie umocowanych ogłoszeń, plakatów i informacji, które już dawno utraciły swoją aktualność. Ściany wpraw­dzie ozdabiają obrazy, ale niekiedy pokryte warstwą kurzu.

Część urzędów znajduje się w trudnych wa­runkach lokalowych, istniejąca ciasnota zmusza do umieszczenia szaf z różnego rodzaju materiałami na korytarzach. Nic w tym złego, nie zawsze stać nas na zapewnienie lepszych warunków. Nie sposób po­godzić się jednak z praktyką ustawiania szaf na korytarzu jak ?leci”, nie biorąc pod uwagę ich sze­rokości i wielkości. W efekcie powstaje obraz dość przykry, świadczący o braku dbałości o estetykę.

A miejsce pracy? Przyjemne wrażenie robi pokój, w którym czyste ściany są ozdobione odpowiednio do­branymi obrazami, parapety zdobią kwiaty, na biurku zaś znajdują się tylko przedmioty niezbędne w pracy. Od czasu do czasu widzi się jednak pełną popielnicz­kę niedopałków, pojemniczki po wypitym kefirze, szklanki po herbacie i do tego stos w nieładzie znaj­dujących się dokumentów mających świadczyć o ob­ciążeniu pracą. Estetycznie utrzymany budynek, jego otoczenie i wnętrze oraz stanowisko pracy mówią o pracy urzędu w ogóle. I w tym przypadku pełne za­stosowanie ma porzekadło: ?Jak kto dba, tak też i ma”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.