Prawo obowiązujące wszystkich

Przełożony nie może ani na chwilę zapomnieć, że je­go władza jest ograniczona przepisami, normami mo­ralnymi i obowiązującymi obyczajami. Każde przekro­czenie kompetencji pociąga za sobą sankcje ? upom­nienie, naganę, karę pieniężną, krytykę, ośmieszenie. Ilustruje to dość zabawny przykład. Jedno z przed­siębiorstw przemysłowych przygotowywało się do ju­bileuszu. Program uroczystości przewidywał m.in. za­bawę taneczną. Ponieważ organizatorzy nie posiadali doświadczenia, postanowili urządzić zabawę próbną, w czasie której ? w ramach programu artystycznego ? śpiewano kolędy i pastorałki. Żona jednego z uczest­ników wyraziła wobec gospodarza zabawy dezaprobatę dla tego rodzaju programu. Doszło do przykrej wy­miany zdań. Incydentem zajęło się kierownictwo za­kładu, postanawiając ? profilaktycznie ? nie zaprosić pracownika i jego kontrowersyjnej żony na zabawę jubileuszową. Zainteresowany pracownik zapytał dy­rektora, od kiedy kolegium dyrektorów zajmuje się tego rodzaju sprawami, kto je upoważnił do decydo­wania o uczestnictwie w imprezie poszczególnych pra­cowników, czy na temat zabawy, będącej jedną z nie­licznych form rozrywki, żona pracownika nie może wypowiadać krytycznych uwag? Dyrektor ? jak moż­na było się spodziewać ? na te pytania nie zareago­wał. Musiałby jednak przyznać samokrytycznie, że przekroczył swoje kompetencje. Ale tego nie uczynił. Ta niecodzienna sprawa znalazła się ? ku przestrodze innym ? na łamach prasy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.