Mowa ? wspaniały dar natury

Gdziekolwiek ludzie się spotykają, posługują się mo­wą, wspaniałym darem natury, wyróżniającym czło­wieka spośród wszystkich żywych tworów przyrody. Z pomocą mowy kształtujemy nasze życie intelektu­alne, podnosimy na wyższy poziom kulturę i upo­wszechniamy ją, formujemy stosunki z innymi ludź­mi; z pomocą mowy wyrażamy naszą wolę, pragnie­nia, uczucia. Siła mowy bywa jednak wykorzystywana rozmaicie ? może ona budzić radość, wyrażać posza­nowanie godności innego człowieka, jednać głęboką sympatię lub też przeciwnie ? wyrządzać krzywdę, powodować rozgoryczenie, obrazę, przysparzać nie­przejednanych wrogów.

Ubiór i sposób bycia dużo mówią o człowieku, dają pierwsze dobre lub złe wrażenie. W znacznie jednak większym stopniu charakteryzuje człowieka sposób prowadzenia rozmowy, bogactwo słownika, odpowied­ni, dostosowany do sytuacji ton ? słowem kultura mowy. Świetnie to wyraża stare polskie porzekadło: ?Znać dobrze po mowie, co się dzieje w głowie”. Umiejętność pięknego, logicznego posługiwania się mo­wą wyróżnia jednostkę wśród innych ludzi, umożliwia osiągnięcie sukcesów w pracy, w działalności społecz­nej i politycznej. Jest ona również dobrze widziana w kontaktach towarzyskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.