Rozmowa ? to najlepszy środek okazania uprzejmości

Uprzejmość w rozmowie wyraża się w okazywaniu zainteresowania wypowiedziami innych, w ciepłym ła­godnym tonie i umiejętność słuchania. Ale nie tylko. Wyraża się ona również w równym traktowaniu wszy­stkich obecnych, niezależnie od zajmowanego stanowi­ska. Mówimy zwracając się do wszystkich słuchają­cych, a nie do jednej wybranej osoby. Dyrektor wy­jaśniając jakiś problem zwraca się tylko do naczelni­ka, chociaż wyjaśnienie dotyczy w równym stopniu naczelnika, co sekretarki. Postępując w ten sposób, zwierzchnik wykazał brak delikatności, dotknął współ­pracownicę, która uznała postępowanie takie za nie­takt. I słusznie.

Sposób prowadzenia rozmowy jest zależny od miej­sca i celu. Inaczej rozmawiamy na ulicy z przygod­nie spotkanym znajomym, inaczej w wagonie z towa­rzyszami podróży, a jeszcze inaczej w kawiarni, w cza­sie spotkania ze znajomymi. Inną formę przybiera rozmowa pracownika z interesantem, inną ? podczas narady u przełożonego. Rozmowa zatem może mieć charakter prywatnej pogawędki, zabarwionej uczucio­wo lub też obojętnej, albo może też przybrać formę oficjalną, co ma miejsce na naradach, spotkaniach, uro­czystościach itp.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.