Umiejętność słuchania

W kontaktach z innymi ludźmi nie możemy tylko mówić. Pamiętając o arabskim przysłowiu: ?Mamy tylko jedne usta i dwoje uszu”, musimy również słu­chać, bo nasi rozmówcy chcą także wypowiedzieć swo­je poglądy, podzielić się przeżyciami, ustosunkować się do wypowiedzi innych. Umieć słuchać ? to ważna u- miejętność, której trzeba się nauczyć. Co w praktyce oznacza ?umieć słuchać”? Oznacza to nie przerywać, umożliwiając partnerowi wypowiedzenie swoich myśli, i słuchać tak, by osoba mówiąca odniosła wrażenie, że jest się zainteresowanym jej wypowiedziami, odnoto­wać podane szczegóły, prosić o wyjaśnienie ? powsta­łych niejasności, poszerzenie niektórych fragmentów wypowiedzi. W ten sposób opowiadający i słuchający są w ścisłym kontakcie. Umieć słuchać, to również wy­dobyć to, co jest najistotniejsze w wypowiedzi, wy­różnić elementy o charakterze informacyjnym od ocen, wyczuć zaangażowanie emocjonalne rozmówcy. Nie można powiedzieć o osobie, że umie słuchać, jeśli jej twarz wyraża znudzenie i wskazuje, iż czeka z nie­cierpliwością, kiedy mówiący skończy, a nie docze­kawszy się ? przerywa i przedstawia swoje poglądy, życzenia. Przerywanie budzi uczucie niezadowolenia u mówiącego, bo utrudnia wypowiedzenie myśli według ustalonego porządku. Co więcej ? mówiący odczuwa je jako brak szacunku, lekceważenie godności, gdyż nie przerywamy osobom cieszącym się poważaniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.