Papieros w ręku sekretarki

Z paleniem papierosów wiążą się następujące pyta­nia: Jak się pali papierosy w ogóle? Jakie zasady obo­wiązują kobietę i jakie sekretarkę w czasie wykony­wania obowiązków służbowych?

  1. Papieros trzymamy w ustach tak długo, jak to jest potrzebne do wciągnięcia dymu. Nie powinien on się znajdować w ustach podczas rozmowy, podawania ognia innej osobie lub pozdrawiania znajomych. Paląc nie wypuszczamy dymu przez nos i nie robimy ?kół”, bo takie nawyki nie budzą uczuć estetycznych.
  2. Kobieta jest równorzędnym partnerem w pra­cy, korzysta z tych samych praw i spełnia te same obowiązki. W sferze jednak obyczajów występują nie­kiedy pewne różnice. Dotyczą one również palenia papierosów. Kobieta nie pali na ulicy i nie chodzi od pokoju do pokoju urzędu, trzymając papieros w ręku lub jeszcze gorzej ? w ustach. W niektórych krajach są odmienne obyczaje, może bardziej liberalne, ale tylko w niektórych. My natomiast trzymamy się swo­ich zasad, szeroko zresztą rozpowszechnionych na ca­łym świecie.
  3. Palenie papierosów w sekretariacie zdetermino­wane jest pewnymi regułami:
  4. Sekretariat nie powinien być zadymiony, wielu bowiem interesantów nie lubi przebywania w pomiesz­czeniu przesiąkniętym dymem. Popielnice wypełnio­ne niedopałkami wyglądają bardzo nieestetycznie. Se­kretarka troszczy się o zapewnienie porządku, czystoś­ci, estetyki ? otwiera więc okna i wietrzy pomiesz­czenia.
  5. Zdarza się niekiedy, że interesant oczekujący na wizytę u szefa chce zapalić i, kierując się ogól­nie przyjętymi zasadami grzeczności, częstuje sekre­tarkę, która w tej sytuacji musi się zdecydować ? rozpocząć palenie lub też wymówić się. Jeśli nie zde­cyduje się, to odpowiedź jej ? skwitowana miłym uśmiechem ? może mieć następującą formę: ?Dzię­kuję, nie palę” lub ?Dziękuję, przed chwilą paliłam”. Sekretarka nie powinna jednak powiedzieć: ?Dzięku­ję, nie palę, bo uważam, że nie jest to najlepsze przy­zwyczajenie i nie wpływa korzystnie na zdrowie”. Tego rodzaju odpowiedź nie będzie dobrze świadczyć o uprzejmości. Interesanta nie obchodzą poglądy sekre­tarki w tej sprawie.
  6. Sekretarka nie wchodzi do gabinetu szefa z pa­lącym się papierosem i nie pali podczas przekazywa­nia poleceń, które trzeba zapisać.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.