Przedstawianie

Po zakończeniu wizyty u szefa interesant udaje się niekiedy na dalsze rozmowy z innymi współpracow­nikami. W sekretariacie oczekuje już pracownik, który będzie mu towarzyszyć do określonego pokoju. Po jego wyjściu z gabinetu dyrektora sekretarka doko­nuje więc prezentacji, mówiąc: ?Proszę się zapoznać ? naczelnik Jankowski ? dyrektor Nowak”. Naczel­nik Jankowski jest przedstawiany dyrektorowi Nowa­kowi i dlatego też nazwisko naczelnika jest wymie­niane przed nazwiskiem dyrektora. Jeśli jednak obie osoby będą tej samej płci, małej różnicy wieku i będą zajmowały podobne stanowiska, przedstawianie może przybrać inną formę. Sekretarka po prostu powie: ?Poznajcie się, panowie”. Osoby zawierające znajo­mość podadzą ręce, wymieniając nazwiska i ewentual­nie miejsce pracy. Sekretarka w tym przypadku asystu­je tylko nowo poznającym się osobowym.

I jeszcze dwa przykłady. Na konferencję zaproszono trzy osoby, spośród których dwie znały się ze sobą i po spotkaniu w sekretariacie rozpoczęły rozmowę. Po wejściu osoby trzeciej sekretarka wstała i, zbliża­jąc się do osób już obecnych, powiedziała: ?Chciała­bym przedstawić: dyrektor Nowak z…”. Nastąpił uś­cisk dłoni, przy czym przybyli uprzednio goście wy­mienili swoje nazwiska. Przedstawiony dyrektor No­wak nie zrobił tego, gdyż uczyniła to już sekretarka. W tym wypadku sekretarka przedstawiła nowo przy­byłego już obecnym.

W sekretariacie spotykają się: radca prawny Dąb­rowska i naczelnik Nowicki. Sekretarka wstaje, ge­stem ręki wskazuje na osoby, które pragnie zapoznać, i mówi: ?Proszę się zapoznać ? naczelnik Nowicki ? radca Dąbrowska”. Nazwisko Nowickiego zostało wy­mienione przed nazwiskiem Dąbrowskiej, bo mężczyz­na został przedstawiony kobiecie.

Przedstawiając, sekretarka kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami, a więc przedstawia: mężczyznę- ? kobiecie, młodszego ? starszemu, młodszą kobie­tę ? starszej kobiecie, nowo przybyłego ? już obec­nym. Sytuacje są jednak często skomplikowane i w wielu przypadkach o sposobie przedstawiania decy­duje takt.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.