Stosunki między domownikami

Duży wpływ na powodzenie spotkania towarzyskie­go wywiera kultura domu ujawniająca się między in­nymi we wzajemnych stosunkach między domownika­mi. Inicjują oni rozmowę i ? jak nakazuje obyczaj ? czuwają nad jej przebiegiem. Gospodarz np. kie­rując się tą zasadą, zaczął opowiadać jakieś zabawne wydarzenie. W pewnym jednak momencie przerwała mu gospodyni mówiąc: ?Opowiadałeś to już kilka razy”. Powstała dość kłopotliwa sytuacja. Gospodarz przerwał, stracił pewność siebie, ale goście chcieli się ?znaleźć” i utrzymywali, że słyszą to po raz pierw­szy, że są zainteresowani dalszym ciągiem opowiada­nia. Życzeniom gości stało się zadość, chociaż nie szło już gospodarzowi zbyt gładko. Po pewnym czasie go­spodyni uznała, że jej również wypada opowiedzieć coś, co zainteresuje gości. Gospodarz cierpliwie wysłu­chał, na zakończenie jednak powiedział: ?Przygoda ta oczywiście miała miejsce znacznie wcześniej, wyda­rzyła się w Poznaniu, a nie w Warszawie, bohaterem jej był starszy radca, a nie dyrektor. I tak powstają nieporozumienia…”. Nie są to przykłady budujące. Wza­jemne odnoszenie się małżonków, traktowanie rodzi­ców i dzieci dużo mówi o atmosferze domu. Często decyduje też ona o tym, czy nawiązane kontakty będą w przyszłości utrzymywane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.