?Dzień dobry”, ?do widzenia”, ?przepraszam”, ?dziękuję”

Rozmawiając przez telefon mówimy wyraźnie, krót­kimi zdaniami, spokojnym tonem. Okazanie nawet naj­mniejszej niechęci czy zdenerwowania słuchający od­czuje, gdyż mikrofon jest bardzo czułym instrumen­tem, odda wszystko dokładnie ? i naszą niechęć, i za­dowolenie, wady głosu i jego pozytywne strony. Oso­by rozmawiające nie widząc siebie ustalają wzajemny stosunek na podstawie odbieranych wrażeń słucho­wych. Wymaga to dużej uprzejmości w tonie i tre­ści. Dlatego w czasie rozmowy nie może zabraknąć ta­kich zwrotów, jak: ?dzień dobry”, ?do widzenia”, ?proszę”, ?przepraszam” i ?dziękuję”. Nawet odpo­wiedź ?pomyłka” powinna być wypowiedziana uprzej­mym tonem.

Po usłyszeniu sygnału staramy się możliwie szyb­ko podnieść słuchawkę, aby osoba pragnąca z nami rozmawiać nie musiała długo czekać. Powstaje jednak pytanie, jak długo można dzwonić? Przyjmuje się na ogół, że jeśli po pięciu sygnałach nikt się nie zgła­sza, odkładamy słuchawkę, wychodząc z założenia, że nie ma nikogo w domu, gabinecie lub ktoś nie podnosi słuchawki celowo. Dłuższe dzwonienie jest niegrzecznością.

W przypadku przerwania rozmowy z powodów tech­nicznych, dzwoni ponownie ta osoba, z której ini­cjatywy rozmowa była prowadzona. Jeśli zostaje przer­wana rozmowa międzymiastowa lub międzynarodowa, obowiązek reklamacji spoczywa też na stronie zama­wiającej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.