Rozmowa prywatna

W jednych krajach osoba odbierająca prywatny te­lefon wymienia swoje nazwisko, w innych podaje nu­mer telefonu, a jeszcze w innych, nie wyłączając na­szego, mówi: ?halo” lub ?słucham”. Ten ostatni spo­sób jest najbardziej rozpowszechniony, co ma swoje uzasadnienie, bo niby dlaczego po podniesieniu słuchaw­ki mamy się przedstawiać niewiadomo komu? Przy tym warto wspomnieć, że słowo ?słucham” wydaje się być delikatniejsze a ponadto jest rodzimym słowem polskim (?halo” pochodzi z języka angielskiego).

Zawsze natomiast przedstawia się ten, kto telefonu­je. Oto kilka przykładów:

Telefonujący ? Dzień dobry. Mówi Zych. Czy za­stałem inżyniera Nowaka?

Zgłaszający się ? Dzień dobry, chwileczkę. Zaraz poproszę.

W tej rozmowie telefonujący przedstawił się. Jest to najlepsza forma rozpoczęcia rozmowy.

Telefonujący ? Dzień dobry. Czy zastałem inżynie­ra Nowaka?

Zgłaszający się ? Nie ma go w domu.

Telefonujący ? Dziękuję, do widzenia.

Telefonujący nie prosi o przekazanie jakichś infor­macji i nie pyta, gdzie się znajduje osoba, z którą chciał rozmawiać. W takich okolicznościach nie ma obowiązku przedstawiania się.

Telefonujący ? Dzień dobry. Chciałem rozmawiać z inżynierem Nowakiem.

Zgłaszający się ? Nie ma go w domu.

Telefonujący ? Mówi Zych. Kiedy mogę się porozu­mieć z panem Nowakiem?

Chcąc uzyskać jakieś informacje, przedstawiamy się, gdyż zgłaszający się ma prawo wiedzieć, kto mówi. Dopiero po ustaleniu z kim rozmawia, może udzielić dodatkowych informacji.

Telefonujący ? Dzień dobry. Czy zastałem inżynie­ra Nowaka? ? Po rozpoznaniu głosu żony, dodaje ? Mówi Zych.

Zgłaszający się ? Dzień dobry. Męża nie ma w do­mu.

Telefonujący ? Chciałem z nim omówić niektóre sprawy. Zatelefonuję później. Jak się pani czuje?… Do widzenia.

Jeśli osoby, do której się telefonuje, nie ma w domu a zgłasza się ktoś ze znajomych domowników, to na­leży powiedzieć swoje nazwisko i zamienić kilka słów.

Telefonujący ? Kto mówi?

Zgłaszający się ? Chciałbym właśnie wiedzieć kto mówi?

Rozpoczęcie rozmowy pytaniem ?kto mówi” jest po prostu niegrzecznością. Może to spowodować uzasad­nioną, ale równie nienajgrzeczniejszą odpowiedź w formie pytania: ?Chciałbym właśnie wiedzieć, kto mó­wi?”

Gdy osoba telefonująca nie przedstawia się, nie udzielamy jej z zasady żadnych informacji, a jeśli wy­raźnie unika podania swego nazwiska, przerywamy rozmowę.

Czasami telefonujemy do znajomych lub przyjaciół, którzy z powodu braku kontaktu z nami przez dłuższy czas nie poznają naszego głosu. W tym wypadku też nie stawiamy naszych rozmówców w sytuacji wyma­gającej zgadywania, kto telefonuje, ale po ustaleniu, że nie poznają naszego głosu, podajemy swoje nazwi­sko. Bezpieczniej jest jednak i w tej sytuacji przed­stawić się od razu na początku rozmowy.

Odnotowania wymaga jeszcze jedna sprawa. Jak po­stąpić, jeśli w czasie obecności gości zadzwoni telefon? Zgłaszamy się, ale usiłujemy szybko zakończyć rozmo­wę, gdyż przeciągając ją dotknęlibyśmy gości. W wy­padku, gdy sprawa wymaga nieco dłuższej rozmowy, przekładamy ją na inny termin, dodając, że zatelefo­nujemy jutro lub w najbliższym czasie.

Kiedy można telefonować? Na ogół nie telefonuje się do prywatnego mieszkania między godz. 21.00 a 8.00. Odstąpić od tej zasady można wówczas, jeśli sprawa jest pilna i załatwienie jej leży w interesie osoby, do której telefonujemy. W wolne soboty i nie­dziele unika się w ogóle telefonowania, jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, to czynimy to nie wcześniej niż o godz. 10.00.

Decydując się na zatelefonowanie, bierze się pod u- wagę, czy w tym czasie rozmówcy są wolni i czy nie będzie się im przeszkadzać. Z tej też przyczyny nie telefonujemy w czasie przypuszczalnych posiłków, me­czów międzynarodowych i koncertów, w których wy­stępują artyści cieszący się dużą sławą, oraz podczas dzienników telewizyjnych. Oczywiście bywają uzasad­nione wyjątki.

W rozmowie telefonicznej można podziękować za kwiaty, drobny upominek, okazaną pamięć, gościnę. Można również złożyć życzenia z okazji imienin, uro­dzin, pod warunkiem jednak utrzymywania z soleni­zantem bliskich, serdecznych stosunków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.