Coś niecoś o orderach

Historycy utrzymują, że pierwsze odznaczenia poja­wiły się w okresie wypraw krzyżowych i były zna­kami średniowiecznych zakonów rycerskich. Później trafiły one na królewskie i książęce dwory, obecnie są formą uznania, okazanego przez państwo. Do naj­starszych, feudalnych jeszcze orderów należą: angiel­skie ? Order Podwiązki i Order Łaźni, włoski Order Anuncjaty, francuski Order Świętego Ducha, do któ­rego cesarz Napoleon dołożył słynną Legię Honorową.

W Polsce pierwszy statut orderowy powstał za cza­sów Władysława IV. W 1705 r. powstał Order Orła Białego, a w 1792 ? dla upamiętnienia bitwy pod Zie­leńcami ? wojenny Order Virtuti Militari.

W Polsce Ludowej nadaje się nadal ordery histo­ryczne, ale ustanowiono też nowe tytuły i odznacze­nia. Niektóre ordery dzielą się na klasy. I tak np. Order Odrodzenia Polski i Order Virtuti Militari mają ich pięć, Order Sztandaru Pracy ? dwie, Order Bu­downiczych Polski Ludowej ? tylko jedną. Hierar­chię poszczególnych orderów oraz ich klasy ustanowiły odpowiednie przepisy. Orientują one, na jaką okazję i które ordery zakładać, kiedy nosi się pełne insygnia, a kiedy miniaturki, baretki czy rozetki. A mimo to spotykamy ludzi na co dzień paradujących z minia­turką orderu w klapie marynarki.

Większość orderów i odznaczeń nosi się przypinając je po lewej stronie piersi. Są jednak i takie ordery z reguły bardzo wysokie, których pewne klasy prze­znaczone są do noszenia na wstążce zakładanej na szyję lub na szarfie przerzucanej przez prawe ramię.

Order Odrodzenia Polski II i III klasy, czyli tak zwana Komandoria z Gwiazdą i Komandoria, a także klasa II Orderu Virtuti Militari noszone są na szyi, a gwiazdę orderową przypina się pośrodku lewej pier­si. Pozostałe klasy obu wymienionych orderów oraz inne ordery i odznaczenia przypina się rzędem ns lewej piersi u góry, kolejno z prawej do lewej strony. Osoby posiadające wiele odznaczeń umieszczają je w dwóch rzędach, jeden pod drugim.

Kolejność noszenia polskich orderów i odznaczeń ustala specjalna uchwała Rady Państwa PRL. A więc w pierwszej kolejności zawiesza się ordery: Budow­niczych Polski Ludowej, Krzyża Grunwaldu I klasy, Sztandaru Pracy I klasy, Krzyża Grunwaldu II klasy,.. Sztandaru Pracy II klasy, Krzyża Grunwaldu III klasy, Virtuti Militari III klasy, Orderu Odrodzenia Polski IV klasy, Virtuti Militari IV klasy, Odrodzenia Polski V klasy, Virtuti Militari V klasy. Następnie zawiesza się odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż- Walecznych, Złoty Medal ?Zasłużonym na Polu Chwa­ły”, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oświęcimski, Medal ?Za Waszą Wolność i Naszą”, Medal za Udział w Woj­nie Obronnej 1939 r., Medal za Udział w Walce w Obronie Władzy Ludowej, Śląski Krzyż Powstań­czy, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Warszawski Krzyż Powstańczy, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal ?Zasłużonym na Polu Chwały”, Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal ?Zasłużonym na Polu Chwa­ły”, Medal Trzydziestolecia Polski Ludowej, Medal Czterdziestolecia Polski Ludowej, Medal za Warszawę. 1939?1945, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medal .Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Ofiarność i Od­wagę, Złoty Medal ?Siły Zbrojne w Służbie Ojczyz­ny”, Srebrny Medal ?Siły Zbrojne w Służbie Ojczyz­ny”, Brązowy Medal ?Siły Zbrojne w służbie Ojczyz­ny”, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Istnieje jeszcze Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludo­wej. Posiada on pięć klas i nadaje się go wyłącznie ?cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszka­łym za granicą.

Ordery i odznaczenia państw obcych nosi się w spo­sób określony w przepisach tych państw, zawsze jed­nak po orderach i odznaczeniach polskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.