Eksponowanie symboli narodowych

Uroczystości odbywają się w klubach zakładowych, kinach, teatrach, świetlicach bądź w halach fabrycz­nych. To ostatnie miejsce stwarza przyjemną ?prole­tariacką” atmosferę, ale wymaga dużego wysiłku or­ganizacyjnego, szczególnie w dziedzinie dekoracji. Spełnia ona ważną- rolę, w pięknie bowiem udekoro­wanej sali wytwarza się uroczysty nastrój. Elementa­mi dekoracji są: hasła i kwiaty oraz symbole państwa ? orzeł i flagi państwowe. Eksponowane symbole spełniają jeszcze inną bardzo ważną rolę ? kształtują uczucia patriotyczne, bo przypominają naszą długą historię i dzień dzisiejszy, świadczą o więzi łączącej wszystkich Polaków. Stąd też stosunek do symboli państwowych nacechowany jest wielkim szacunkiem, pietyzmem.

Godło naszego państwa ? Biały Orzeł na czerwo­nym polu ? ma bardzo bogatą tradycję, bo już od końca XIII w., tzn. od czasu Przemysława II, stał się symbolem naszego państwa. Godło państwa umieszcza­my na najbardziej zaszczytnym miejscu. W pobliżu Orła Białego nie powinny się znajdować inne znaki.

Następnym symbolem naszego państwa jest biało- -czerwona flaga, której relacja szerokości do długości wyraża się jak 5 do 8. W dniu 7 lutego 1831 roku w czasie powstania listopadowego Sejm uznał barwy biało-czerwone za narodowe. I od tej pory symbol ten towarzyszy nam na polach bitew i w momentach pod­niosłych, uroczystych. Flaga państwowa powinna być

zawsze czysta, cała, a gdy jest zawieszana nie może dotykać ziemi.

Flagami dekorujemy zarówno salę, jak i budynek, w którym odbywa się uroczystość. Jeśli flaga jest wy­wieszona na maszcie, to odchylenie jego od ściany wynosi 15?20°, a długość nie powinna być krótsza od trzech szerokości flagi. Przy dekorowaniu flagami w układzie pionowym kolor biały powinien być, patrząc i przodu z lewej strony. Dekorując dwiema flagami ? biało-czerwoną i czerwoną, symbolizującą dążenie mas pracujących do wyzwolenia społecznego, flaga czerwo­na znajduje się po fladze narodowej, państwowej. Pa­trząc z przodu, będzie się ona znajdować po naszej prawej stronie. W wypadku, gdy zostaną użyte dwie i flagi narodowe i czerwona ? ta ostatnia zostanie i umieszczona w środku. Można też zastosować inny spo­sób, umieszczając flagi na przemian.

Gdy wywiesza się flagę z okazji żałoby, przy pod­noszeniu podciąga się ją najpierw na pełną wysokość masztu a dopiero potem opuszcza do jego połowy. Podczas zdejmowania powtarza się identyczną czyn­ność, to znaczy najpierw podnosi się flagę na szczyt masztu a następnie opuszcza ją w dół. Nie trzeba chyba dodawać, że flaga wywieszona z powodu żało­by jest przepasana kirem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.