Wychowawcza rola uroczystości

Zakład pracy zaspokaja potrzeby społeczeństwa i ? jak już zaznaczaliśmy ? wychowuje człowieka. Temu ostatniemu celowi służą m.in. uroczystości. Są one organizowane w związku ze Świętem Odrodzenia Pol­ski, 1 Maja, rocznicą Rewolucji Październikowej oraz innymi ważnymi wydarzeniami zasługującymi na upa­miętnienie, jak na przykład Dzień Kobiet, Barburka, Dzień Kolejarza, Dzień Metalowca, wręczenie orderów i odznaczeń.

Ideowo-wychowawcze treści uroczystości rozwijają patriotyzm i internacjonalizm, pogłębiają przywiąza­nie do tradycji narodowych, umożliwiają uczestnictwo w kulturze, która ? jak utrzymuje A. Kłosowska ? ma ?dwie zasadnicze formy: twórczość… i odbiór ? recepcję kultury”. Obchody rocznic historycznych poszerzają wiedzę o przeszłości i jednocześnie umoż­liwiają lepsze zrozumienie przemian społeczno-poli­tycznych i gospodarczych dokonywających się współ­cześnie. Obchody świąt o charakterze zawodowym po­głębiają dumę z wykonywanego zawodu i przyczynia­ją się do lepszego uświadomienia sobie zajmowanego w społeczeństwie miejsca. Uroczystości zatem oddzia­ływają na intelekt, dostarczają przeżyć emocjonalnych i wzruszeń estetycznych ? kształtują osobo­wość człowieka.

Ale znaczenie uroczystości w zakładzie pracy ma jeszcze inny aspekt. Aktywność ludzka nie może się przejawiać tylko w pracy zawodowej lub w działal­ności społeczno-politycznej, ponieważ jednostronność taka zubożałaby treść życia. Nie można przecież w okresie rozkwitu sił wypełniać czasu jedynie wykony­waniem zawodu, a dopiero po przejściu na emeryturę korzystać z dobrodziejstw kultury, utrzymywać kon­takty towarzyskie, zajmować się hobby. Życie czło­wieka powinno obejmować twórczy wysiłek zawodo­wy, działalność społeczno-polityczną, uczestnictwo w życiu kulturalnym, a więc odbywać się w płaszczyźnie życia publicznego i prywatnego, w sferze pracy, od­poczynku i zabawy. Codzienna praca wymaga od­prężenia, przeżycia chwil radosnych, uroczystych, umożliwiających oderwanie się od kłopotów dnia co­dziennego, monotonii pracy zawodowej. Te ważne cele wychowawcze uroczystości mogą być osiągnięte jedy­nie wówczas, jeśli są one starannie przygotowane a ich programy dobrze przemyślane i odpowiednio do­brane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.