O domu wczasowym ? ogólnie

Szczególna rola w wykorzystywaniu wolnego czasu przypada domom wczasowym. Przebywa w nich na ogół kilka pokoleń wczasowiczów: osoby starsze ? pragnące swój urlop spędzić w spokoju ? ludzie mło­dzi ? zwolennicy czynnego wypoczynku i wesołej roz­rywki ? małżeństwa i matki z dziećmi ? organizujące swój czas pod kątem własnych potrzeb i możliwości. Mamy więc do czynienia ze złożonym środowiskiem społecznym, charakteryzującym się niekiedy dużą róż­norodnością upodobań. Pogodzenie ich wymaga wyso­kiej kultury osobistej, przestrzegania obowiązujących praw, obyczajów, poszanowania godności wszystkich wczasowiczów i pracowników domu.

W każdym domu wczasowym znajduje się regulamin, który staramy się poznać zaraz po przybyciu i do któ­rego stosować się będziemy konsekwentnie. Jeśli nawet niektóre obyczaje nie odpowiadają nam, jak np. cho­dzenie w nocnych pantoflach, to jednak trzeba się do nich stosować. Nie manifestujemy też naszego odmien­nego stanowiska w tej sprawie wśród wczasowiczów, by nie wytwarzać w ten sposób złej atmosfery. Regu­lamin określa też czas posiłków. Zjawiamy się na śniadanie, obiady i kolacje o oznaczonej godzinie, gdyż każde spóźnienie dezorganizuje pracę kuchni i obsługi kelnerskiej.

Czytelnia domu wczasowego zaopatrzona jest w róż­ne gazety i czasopisma. Jeśli w jakiejś gazecie ukazał się godny uwagi artykuł, budzący szerokie zaintereso­wanie, to staramy się go możliwie szybko przeczytać i udostępnić innym. Tak samo wyposażenie domu nie­kiedy obejmuje sprzęt sportowy: kajaki, łodzie, rowery wodne, narty itp. Jest on, tak jak gazety i czasopisma, do dyspozycji wszystkich, tak że nie wolno rezerwo­wać sprzętu sportowego wyłącznie dla siebie, zwłaszcza wykorzystując dla tego celu przywileje stanowiska czy znajomości. W domu wczasowym, tak jak wszędzie, nie może być ?równych” i ?równiejszych”, wszyscy korzy­stają z jednakowych praw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.