Cel wycieczki

Celem wycieczki może być: zapoznanie się z daw­ną architekturą, np. starówką w Gdańsku, zwiedzenie Nowej Huty, poznanie metod pracy Pałacu Młodzieży w Warszawie lub Katowicach, wypoczynek czynny w lesie lub nad jeziorem. Dokładne określenie celu umożliwia dobór odpowiednich środków, racjonalne wy­korzystanie czasu, ustalenie odpowiedniej trasy.

Kierownik wycieczki

Niezmiernie ważny w organizowaniu wycieczki jest dobór jej kierownika. Funkcja ta wymaga opanowa­nia pewnych elementów wiedzy z różnych dziedzin, np. historii, architektury, literatury, oraz wyrobienia umiejętności kierowania ludźmi. Przygotowując wy­cieczkę, kierownik planuje marszrutę, wyznacza miejs­ca postoju, zamawia posiłki, nawiązuje kontakt oso­bisty lub korespondencyjny z instytucją, która będzie przyjmować wycieczkowiczów. Kontakt ten jest nie­zbędny w czasie przygotowania planu wycieczki. Jeś­li przewidujemy zwiedzenie większego muzeum, to nie sposób na ten cel przeznaczyć np. pół godziny. W tak bowiem krótkim czasie moglibyśmy tylko przejść przez sale i obejrzeć nieliczne eksponaty. Dlatego też w kon­takcie z kustoszem prosimy o podanie, ile czasu zaj­mie zwiedzanie, jakie są dostępne materiały informa­cyjne, które należałoby dostarczyć uczestnikom przed wycieczką. Umożliwiłoby to przygotowanie się i w efekcie lepszą realizację wytyczonych celów.

Kierownik wycieczki przygotowuje się do niej ? przegląda różne podręczniki, przewodniki, notuje in­formacje, które zechce – przekazać jej uczestnikom.

Opracowuje on też szczegółowy plan, przewidujący czas na poszczególne czynności, a więc na przejazdy, przemarsze, zwiedzanie, posiłki, odpoczynek i zajęcia indywidualne.

Prowadzenie wycieczki nie jest sprawą łatwą, gdyż poza zdolnościami organizacyjnymi i przygotowaniem merytorycznym kierownik powinien się odznaczać od­powiednią postawą. Jest on uprzejmy, życzliwy, dba o porządek i dyscyplinę, daje dużo swobody uczestni­kom, dąży do wytworzenia przyjemnej atmosfery. W uzasadnionych jednak przypadkach w sposób taktow­ny przywołuje ich do porządku. Dobrze wywiązać się z tych zadań mogą wykwalifikowani przewodnicy oraz osoby posiadające odpowiednie przygotowanie teore­tyczne i niezbędną praktykę. Powierzenie tej funkcji amatorom najczęściej nie daje dobrych rezultatów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.