Działalność kulturalna zakładu pracy

Troszcząc się o podniesienie kulturalnego poziomu pracowników, zakłady pracy przeznaczają na ten cel pewne fundusze. Są one wykorzystywane m.in. na wspólne udanie się do teatru. Zakład pracy funduje bilety pracownikom lub pokrywa część wydatków z tym związanych. Działalność ta jest godna uwagi z różnych względów, nie wyłączając ekonomicznych Bilety teatralne są bowiem dość drogie i poważnie ob­ciążają budżety domowe.

Nie wszystkich jednak zadowala sposób prowadze­nia tej działalności. Padają głosy krytyki pod adresem pracowników, którzy ? idąc po linii najmniejszego oporu ? kupują bilety ?jak leci”, co w efekcie powo­duje, że wszyscy pracownicy wydziału czy departa­mentu siedzą obok siebie, np. w dwóch rzędach. Prak­tyka taka jest bardzo wygodna dla sprzedającej bile­ty kasjerki i dla pracownika, który je rozprowadza. Wszystkie miejsca są jednakowe, nie ma lepszych i gorszych, nie sposób grymasić. Ale nie zawsze to od­powiada pracownikom, którzy w teatrze chcieliby być z dala od atmosfery i sytuacji przypominającej pow­szedni dzień pracy. Trudno tym krytycznym uwagom nie przyznać racji, zwłaszcza że bez większego wysił­ku można rozmieścić ludzi z jednego miejsca pracy w różnych rzędach sali teatralnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.