Rola teatru

Dzięki przeobrażeniom społeczno-gospodarczym roz­maite formy upowszechniania kultury, w tym również teatry, stały się bardziej dostępne dla szerokich mas. Do teatru udają się ludzie bądź to w celu godziwego spędzenia czasu, bądź też obejrzenia na scenie utworów wybitnych twórców. Teatr spełnia również poważną rolę wychowawczą, bo poszerza wiedzę, kształtuje uczucia i w konsekwencji wywołuje przeżycia, wyra­żające się w kategoriach: piękny ? brzydki. Przedsta­wienia kształtują także uczucia moralne, pokazując w sposób sugestywny bohaterów, dla których dobro, wzniosłe idee, poszanowanie ludzi, przestrzeganie ładu i porządku są trwałymi wartościami.

Widz teatralny analizuje treść sztuki, stara się uch­wycić jej główne myśli, wiąże się uczuciowo z bohate­rami. Jednych akceptuje, przyjmując ich postępowa­nie za wzory godne naśladowania, a innych potępia, jako nosicieli zła, utrudniających zgodne współżycie. ?Podstawowa koncepcja wychowania moralnego przez sztukę ? pisze I. Wojnar ? polegała i polega wciąż ? na kierunkowym organizowaniu uczuć i wyobraźni, dzięki pewnemu utożsamianiu się odbiorcy z suge­stywnie prezentowanymi postaciami bohaterów. Są one nosicielami określonych wartości czy ideałów, a dzia­łanie tych postaci na odbiorcę wynika z pobudzania aprobaty i sympatii”.

Nie wszystkie jednak sztuki teatralne umożliwiają łatwe wyłuskanie wychowawczych myśli autora i nie wszystkie kończą się happy end’em. Niektóre utwory ukazują bohaterów konfliktowych, wzruszają widza, wymagają refleksji, zajęcia stanowiska. Nie jest to sprawa łatwa, wymaga bowiem odpowiedniego przy­gotowania, wysokiej kultury. Ten rodzaj sztuk ? jak słusznie zauważa I. Wojnar ? ?pobudza osobiste su­mienie moralne każdego człowieka. Zamiast oceny in­spiruje chęć rozumienia: świata, drugiego człowieka, samego siebie”.

Przeżycie, jakie wywołuje sztuka teatralna, zależy nie tylko od bodźców, które się odbiera, ale i od sa­mego człowieka. Biorąc to pod uwagę możemy po­dzielić uczestników przedstawień teatralnych na dwie grupy ? tych, którzy lubią sztuki lekkie, umożliwia­jące oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, i tych, którzy pragną obejrzeć dzieła trudne, wymaga­jące zaangażowania uczuciowego i wielkiego wysiłku intelektualnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.