Określenie pojęć

Zarządzanie zakładem pracy charakteryzuje: a) jed­noosobowe kierownictwo i b) współudział załogi w podejmowaniu ważnych decyzji.

Wysoki poziom procesów technicznych i technolo­gicznych, daleko posunięta specjalizacja uniemożli­wiają kierowanie zakładem, podejmowanie decyzji wymagających dokładnej znajomości różnych obsza­rów wiedzy, bez wysłuchania opinii specjalistów i doś­wiadczonych pracowników reprezentujących określo­ne odcinki działalności zawodowej. Tak samo realiza­cja zadań demokracji socjalistycznej wymaga pracy kolektywnej, współdziałania załogi w kierowaniu za­kładem. Powoduje to konieczność: organizowania ze­brań, umożliwiających wysłuchanie stanowiska specja­listów i załogi na temat bieżących spraw zakładu, wy­miany doświadczeń, uzgodnienia poglądów, szybkiego usprawnienia pracy, skoordynowania działalności róż­nych szczebli organizacyjnych. Zebrania nie tylko za­pewniają współudział ludzi pracy w kierowaniu zakła­dem, ale i wyrabiają poczucie odpowiedzialności za sprawy brygady, oddziału, przedsiębiorstwa oraz ? jeśli są dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzo­ne ? wychowują, uczą kultury współżycia. I na odwrót. Źle przygotowane ? demoralizują, naruszają dyscyplinę pracy, zniechęcają do solidnego wysiłku, utrwalają biu­rokrację. W. Krzemiński pisze na ten temat: ?Więk­szość ich organizuje się tylko dlatego, że trzeba mieć dowód, iż narada się odbyła… A więc zwołuje się na przykład naradę dyrektorów przedsiębiorstw. Nikt nie ma zamiaru z nikim się ?naradzać”, przyjedzie przecież kilkudziesięciu panów…, z których trzech ? czterech zabierze głos: można nawet z góry powie­dzieć, kto będzie mówcą. Przygotowujemy ? my, na­czelnicy ? sążnisty referat dyrektorowi, podając w tym referacie wszystko, co się da, zgodnie z polece­niem. Dyrektor streści, przeczyta co piąte zdanie i zagai dyskusję. Ludzie zmordowani całonocną pod­różą… siedzą i z trudem usiłują nie zasnąć, co nie zawsze się udaje.

Wprawdzie od napisania tych krytycznych uwag upłynęło kilkanaście lat, niemniej nie wiele się zmie­niło w tej dziedzinie i zacytowanie ich ma swoje peł­ne, nie tylko historyczne uzasadnienie.

Zebrania ? będące formą pracy kolektywnej ? różnią się między sobą. Różnice te wynikają z celów oraz doboru i liczby uczestników. Zebrania bywają małe, złożone z kilku lub kilkunastu osób, bądź też liczne, w których uczestniczą wszyscy pracownicy albo tylko delegaci, przedstawiciele zainteresowanych re­sortów, specjaliści. Spośród wielu form zebrań na uwagę zasługują:

  1. Odprawa. Ta forma charakteryzuje się tym, że bierze w niej udział stosunkowo mała liczba osób, którym przełożony przekazuje pilne informacje i de­cyzje wymagające szybkiej realizacji. Odprawy ro­bocze trwają krótko i odbywają się stosunkowo czę­sto.
  2. Narada. Zebranie pracowników zatrudnionych w brygadzie, oddziale, wydziale, biurze, departamencie lub jakiejś innej jednostce organizacyjnej. Celem narady jest przedyskutowanie aktualnych problemów produkcyjnych, organizacyjnych, socjalnych i innych oraz ustalenie rozwiązań i środków ich realizacji. Na­rada umożliwia też wymianę doświadczeń.
  3. Seminarium. Forma szkolenia mająca na celu za­poznanie uczestników z nowymi problemami, np. handlu międzynarodowego, naukowej organizacji pra­cy, ekonomii, techniki itp. Polega ona na dyskusji przeprowadzonej na podstawie uprzednio przestudio­wanej literatury. Dyskusją kieruje prelegent.
  4. Sympozjum. Zebranie specjalistów z określonej dziedziny wiedzy. Celem sympozjum jest wymiana poglądów na wybrane problemy naukowe lub zawo­dowe.
  5. Konferencja. Zebranie przedstawicieli różnych in­stytucji lub różnych szczebli organizacyjnych jednej instytucji. Konferencje są zwoływane w celu omówie­nia określonych problemów, ustalenia zadań i środ­ków zmierzających do ich realizacji. Ponieważ w kon­ferencji bierze udział większa liczba uczestników, są oni, na pewnym etapie obrad, dzieleni na zespoły oma­wiające wybrane zagadnienia, co umożliwia większej liczbie zabranie głosu w dyskusji.
  6. Kongres, zjazd. Zebranie przedstawicieli zawo­dowej lub politycznej instytucji, członków jakiejś or­ganizacji. Celem kongresu lub zjazdu jest omówienie aktualnych problemów i ustalenie wytycznych do dal­szej działalności na kongresach i zjazdach wybiera się często nowe władze.

W dalszych rozważaniach będziemy używać ogólne­go określenia ?zebranie” mając na myśli wszystkie wyżej wymienione formy pracy kolektywnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.